De kwaliteitstandaard als basis voor kwaliteitsborging

KOMO is een privaatrechtelijk keurmerk. Stichting KOMO hanteert voor de borging van de integrale kwaliteit van de KOMO-beoordelingsrichtlijnen en kwaliteitsverklaringen een kwaliteitstandaard. Met deze kwaliteitstandaard sluit het KOMO-keurmerk naadloos aan op de behoeften van de bouw. De kwaliteitstandaard zal regelmatig worden vernieuwd om de toegevoegde waarde voor de bouwpraktijk zeker te stellen. Het bestuur van Stichting KOMO heeft de standaard bindend verklaard.

In de KOMO-kwaliteitstandaard staan de eisen en procedures die gelden voor het tot stand komen van KOMO-beoordelingsrichtlijnen en de afgifte van KOMO-kwaliteitsverklaringen (certificaten). De standaard sluit aan bij de eisen van de Raad voor Accreditatie.

KOMO stelt als eis dat een beoordelingsrichtlijn, in geval van wettelijke eisen, moet aansluiten op de regelgeving. Ook moeten de schemabeheerders (de eigenaren van beoordelingsrichtlijnen) en certificatie-instellingen zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA). Door de eis van accreditatie worden de betreffende certificatie-instellingen getoetst door de RvA op hun onafhankelijkheid en hun functioneren. Dit is een waarborg voor de betrouwbaarheid van KOMO in de markt.

Geïnteresseerd in de achtergronden?

De KOMO-kwaliteitstandaard bevat ook de eisen die worden gesteld aan Colleges van Deskundigen. Een College van Deskundigen begeleidt inhoudelijk het opstellen van KOMO-beoordelingsrichtlijnen. Een dergelijk college moet zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van alle de belanghebbende partijen (branches) en certificatie deskundigen.

De KOMO-kwaliteitstandaard verwijst ook naar een Handleiding risicoanalyse. Deze handleiding is nog in ontwikkeling en zal na vaststelling als leidraad gelden voor de schrijvers van KOMO-beoordelingsrichtlijnen. Deze handleiding zal tot stand komen in samenspraak met de KOMO-licentienemers en de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC).

De KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC) is een onafhankelijk commissie binnen Stichting KOMO die KOMO-beoordelingsrichtlijnen inhoudelijk beoordeelt, maar ook op conformiteit aan de KOMO-kwaliteitstandaard. Daarnaast adviseert de KKTC de schemabeheerders bij het gebruik van de Handleiding risicoanalyse. Om alle benodigde kennis bijeen te brengen en de toegevoegde waarde van het KOMO-merk te optimaliseren, is de commissie breed samengesteld.

Huidige samenstelling van de KOMO-Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC)

Actuele versie van de KOMO-kwaliteitsstandaard

De markt over KOMO

Ton Jans
Ton Jans, Directeur KOMO KOMO systematiek verder uitbouwen en stakeholders erbij betrekken