In vijf stappen naar kwaliteit met KOMO

Als producent, verwerker of leverancier moet u een aantal stappen doorlopen om een KOMO-kwaliteitsverklaring te verkrijgen.

Stap 1

Een KOMO-beoordelingsrichtlijn (BRL) is de basis voor de certificatie met een KOMO-keurmerk. Is er voor het certificeren van uw product, proces of dienst al een KOMO BRL beschikbaar, ga dan meteen naar stap 2. Kijk in onze beoordelingsrichtlijnen-database of er een BRL beschikbaar is.
Is er nog geen BRL voor uw product, proces of dienst beschikbaar? Dan moet deze eerst worden opgesteld. U kunt hiervoor contact opnemen met Stichting KOMO of met een KOMO-licentienemer (certificerende instelling). Deze KOMO-licentienemer stelt samen met u de BRL op, onder begeleiding van een College van Deskundigen.
Klik hier voor een overzicht met alle Colleges van deskundigen.
In dit college zijn de marktpartijen vertegenwoordigd die voor certificatie relevant zijn. Voor het opstellen van een KOMO BRL en de goedkeuring ervan gelden specifieke procedures (zie KOMO-kwaliteitsstandaard).

Stap 2

Bent u van mening dat uw product, proces, systeem of dienst voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de beoordelingsrichtlijn? Dan kunt u een aanvraag voor certificering indienen bij de KOMO-licentienemer.

Stap 3

Na ontvangst van uw aanvraag voert de KOMO-licentienemer bij uw bedrijf of organisatie een toelatingsonderzoek uit. Dit onderzoek geeft uitsluitsel of uw product, proces, systeem of dienst inderdaad voldoet aan de gestelde eisen in de beoordelingsrichtlijn. De licentienemer controleert ook of uw interne kwaliteitsbewakingssysteem (IKB) voldoet aan de certificatie-eisen. Ook legt de licentienemer vast welke prestaties, randvoorwaarden en ontwerpinstructies uiteindelijk in de kwaliteitsverklaringen moeten worden opgenomen (voor zover van toepassing).

Stap 4

Als aan alle eisen is voldaan, ontvangt u het aangevraagde KOMO-certificaat. Dit certficaat wordt tevens gepubliceerd op de website van de Stichting KOMO. Een certificaat is meestal onbeperkt geldig. Alleen bij een attest moet de geldigheid elke vijf jaar opnieuw worden vastgesteld.

Stap 5

Als u bent gecertificeerd, is het van belang uw interne kwaliteitsbewakingssysteem consequent toe te passen. De KOMO-licentienemer (de certificatie-instelling) bezoekt daarom diverse keren per jaar het bedrijf om te controleren of u blijft voldoen aan de eisen uit de BRL. Tijdens deze controlebezoeken worden soms productmonsters genomen voor onderzoek door een onafhankelijk laboratorium. Ook kan het voorkomen dat monsters uit de markt worden genomen. Bij procescertificaten worden steekproefsgewijs gecontroleerd ook onaangekondigde controles uitgevoerd op bouwlocaties. Zo wordt de kwaliteit van het product, het proces of de dienst permanent bewaakt.

Voor de lijst met de standaard definities i.v.m. certificatieproces klik hier

De markt over KOMO

Roald van der Linde
Roald van der Linde, Tweede kamerlid VVD De consument vraagt meer