Gratis specificaties voor bestekschrijvers

KOMO, dé expert op het gebied van gecertificeerde producten en processen in de bouw- en installatiesector, stelt een catalogus met bestekspecificaties gratis beschikbaar aan voorschrijvers. Deze KOMO-bestekcatalogus integreert met het Open Specificatie Formaat (OSF) dat door de leveranciers van besteksoftware­ KUBUS, Ibis, DUNCAN en De Twee Snoeken is ontwikkeld. Met deze stap speelt KOMO in op de behoeften van zowel de bestekschrijvers als de bouw- en installatiemarkt, waar de vraag naar objectieve, onafhankelijk getoetste (product)informatie onveranderlijk hoog blijft.

KOMO stelde inmiddels ruim 300 bestekspecificaties op, gebaseerd op haar BRL’en voor producten en processen. De specificaties zijn ontwikkeld in samenwerking met de deskundigen van de certificerende instellingen en vervolgens geactualiseerd en geaccordeerd door KOMO. Na de publicatie op 3 november jl. hebben we o.a. van de BNB een waardevolle terugkoppeling ontvangen. Op basis van de terugkoppelingen is de KOMO Catalogus geactualiseerd. Deze nieuwe versie is op 22 december online geplaatst.

In een bestekprogramma voor de certificerende instellingen zijn inmiddels nieuwe en aangepaste bestekspecificaties ontvangen. Op basis daarvan is de KOMO catalogus geactualiseerd en op 22 februari 2016 online geplaatst.

Inzien bestekspecificaties

De bestekspecificaties van KOMO zijn te raadplegen op de website:

http://komo.openspecificaties.nl

op deze website kan iedere specificatie worden ingezien en mogen door iedereen worden toegepast. Eventuele opmerkingen of voorstellen voor nieuwe specificaties kunnen aan KOMO worden verstrekt en zullen mogelijk worden opgenomen. KOMO certificaathouders mogen aangeven hoe de huidige specificaties aangepast kunnen worden aan hun product. Deze zullen als "producentspecifieke" specificaties worden toegevoegd.

Gebruiken bestekspecificaties met besteksoftware

Vanuit iedere individuele bestek­spe­cificatie kan in de besteksoftware doorgelinked worden naar de betreffende BRL’en naar de betrokken certi­ficaathouders. Wanneer deze certificaathouders voor hun specifieke (samengestelde) producten specificaties en detailleringen hebben opgesteld worden deze direct binnen OSF ontsloten en beschikbaar gesteld aan de markt. Op termijn zullen voor alle KOMO product- en proces BRL’en bestek­spe­cificaties zijn opgesteld. Bij volgende updates zal het aantal specificaties verder worden uitgebreid. De laatste update van de specificaties is geweest op 31-3-2016.

In de besteksoftware kunnende specificaties door producenten en bestekschrijvers voor eigen gebruik eventueel worden bewerkt en opgeslagen in het OSF (maar uiteraard niet in de KOMO-bestekcatalogus zelf).

Achtergrond: Open Specificatie Formaat (OSF)

Door de softwareleveranciers die software op de markt brengen voor het opstellen van be­stekken van bouwprojecten is het Open Specificatie Formaat of OSF ( zie bijvoorbeeld) ontwikkeld en geïntroduceerd. De betref­fende leveranciers werken daartoe samen met leveranciers van productinformatie (NBD, BouwConnect en ZeeBoer) en met KOMO in een open bestandsformaat voor de uitwisseling van bestekspecificaties. Het Open Specificatie Formaat ondersteunt zowel de STABU systematiek als andere systematieken. Het resultaat is een voor de markt geheel vrij toegankelijke data­base met steeds actuele bestekspecificaties en dus met alle informatie voor het specificeren van gebouwen en het aanbieden van objectief getoetste informatie ten behoeve hiervan.

Systematiek KOMO Open Specificaties voor het OSF

Met de certificatie instellingen is afgesproken dat bij een wijziging van een BRL de bijbehorende bestekspecificaties door het CvD zullen worden beoordeeld en aangepast c.q. toegevoegd. Hierdoor zullen in de specificaties de voorwaarden worden opgenomen die volgens deskundigen minimaal vereist zijn. Ook zal voor diverse onderdelen worden aangegeven aan welke grenswaarde een kenmerk voor diverse situaties dient te voldoen.

Door deze handelwijze is er een grote mate van zekerheid van de kwaliteit van de bestekspecificaties en staan daarin aanwijzingen voor het stellen van diverse eisen.

KOMO BRL’en voldoen aan de vigerende regelgeving en de nieuwste normen. Bij wijziging van regelgeving en/of normen waarop een BRL is gebaseerd dient een BRL te worden aangepast. Na zo’n aanpassing van de BRL worden de bijbehorende kwaliteitsverklaringen vervangen. Op deze wijze blijven de KOMO kwaliteitsverklaringen voldoen aan de regelgeving en wensen vanuit de markt.

In KOMO BRL’en staat in paragraaf 1.2 het toepassingsgebied en, indien van toepassing, het beoogde gebruik. Dit is de basis voor de eisen (grenswaarden) die in een BRL zijn opgenomen. T.a.v. producten betreft het eisen waaraan de verschillende kenmerken moeten voldoen, dit betreft zowel de essentiële als de niet-essentiële kenmerken. Echter in de afgegeven kwaliteitsverklaringen zijn geen essentiële kenmerken opgenomen. Wel heeft de certificerende instelling er zich van overtuigd dat het product voldoet aan de betreffende eisen.

De eisen in de KOMO BRL’en zijn gebaseerd op private eisen en regelgeving. De eisen dienen zodanig te zijn dat een product geschikt is voor de beoogde toepassing c.q. een realisatie proces het gewenste (vereiste) eindresultaat geeft. In de BRL-en is een overzicht opgenomen van de normen en documenten waarop de BRL is gebaseerd. Bij deze normen en documenten is tevens de toegepaste versie vermeld. De inhoud van een BRL is via de specificaties is te raadplegen. Om die reden heeft KOMO besloten om in de specificaties geen normen te vermelden .

Update historie van de KOMO bestekspecificaties:

De volgende overzichten van de doorgevoerde updates zijn beschikbaar:

Overzicht OSF update 13-09-2017

Overzicht OSF update 17-03-2017

Overzicht OSF update 26-10-2016

Overzicht OSF update 01-09-2016

Contact over de bestekspecificaties

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jack van Everdink van het KOMO bureau. Hij is tel. te bereiken op 085-486 2420 of per email op jve@komo.nl.

De markt over KOMO

Ton Jans
Ton Jans, Directeur KOMO KOMO systematiek verder uitbouwen en stakeholders erbij betrekken