Wat staat er in een KOMO-beoordelingsrichtlijn?

In een beoordelingsrichtlijn (BRL) zijn alle beoordelingseisen, procedures, rapportageverplichtingen, eisen van certificatie-instellingen, uitgangspunten voor verificatie en eisen voor de inhoud van de certificaten en/of attesten vastgelegd. Het gaat dan om de technische eisen, gebruikseisen, duurzaamheidseisen en esthetische eisen die marktpartijen kunnen stellen aan producten, bouwsystemen, processen en diensten. Ook regelt een BRL de aansluiting met de relevante wettelijke eisen zoals bijvoorbeeld het Bouwbesluit.

De technische inhoud van KOMO-BRL'en verschilt, maar voor de indeling en inhoud zijn eenduidige richtlijnen opgesteld. Deze eisen zijn vastgelegd in de KOMO-kwaliteitsstandaard. KOMO-BRL'en worden regelmatig vernieuwd op initiatief van het daarvoor verantwoordelijke College van Deskundigen. Zo hebben partijen de zekerheid dat  KOMO certificaten en attesten continu aansluiten op de marktbehoeften en de wettelijke eisen.

Concepten van KOMO-beoordelingsrichtlijnen worden voor kritiek gepubliceerd (ter visie gelegd) indien het een nieuwe BRL of technisch inhoudelijke wijziging van een BRL betreft. Een overzicht van de momenteel voor kritiek gepubliceerde BRL'en staat op de KOMO ebsite. Iedereen mag tijdens de kritiekperiode het betreffende document opvragen en hierop commentaar leveren bij de beheerder van de betreffende BRL.

Op de KOMO website staat een overzicht van de huidige versies van BRL'en, deze zijn daar in het algemeen te downloaden. Voor het opzoeken van een BRL kunt u gebruik maken van de categorie-indeling die op de betreffende webpagina staat of een zoekterm opgeven.

De KOMO-BRL'en worden voortdurend aan nieuwe ontwikkelingen aangepast. Ook kunnen innovatieve producten, bouwdelen en processen KOMO-gecertificeerd worden. Daarvoor moet dan wel eerst een KOMO-BRL worden vastgesteld of een bestaande BRL worden aangepast. Op de KOMO website staat een overzicht van de BRL'en die in ontwikkeld zijn, dit betreft zowel nieuwe BRL'en (met de aanduiding N) of BRL'en die worden aangepast.

De markt over KOMO

Roald van der Linde
Roald van der Linde, Tweede kamerlid VVD De consument vraagt meer