Hoe ziet de procedure eruit?

De realisatie van een beoordelingsrichtlijn (BRL) of uitvoeringsrichtlijn (URL) bestaat uit de volgende stappen:

 • De aanmelding van het opstellen van een nieuwe of het wijzigen van een bestaande BRL
 • Het ter visie leggen (voor kritiek publiceren) van een nieuwe of gewijzigde BRL
 • Het aanvaarden van een nieuwe of gewijzigde BRL

Aanmelding van een BRL of URL

De aanmelding van het initiatief voor het opstellen van een nieuwe beoordelingsrichtlijn (BRL) of uitvoeringsrichtlijn (URL) of het wijzigen van een bestaande BRL of URL bestaat uit:

 • De melding door de schemabeheerder (certificatie instelling) bij de Stichting KOMO.
 • In geval van een nieuwe BRL of URL beoordeelt het KOMO bureau of er strijdigheid is met bestaande BRL’en en/of URL’en
 • Het initiatief wordt vermeld op de website van de stichting KOMO.
 • Vervolgens stelt de schemabeheerder een risicoanalyse op of wordt de bestaande, waar nodig, aangepast
 • Op basis van de risicoanalyse wordt het concept van de BRL of URL opgesteld

Na de aanmelding van het initiatief moet het concept van de nieuwe of gewijzigde BRL of URL binnen 18 maanden gereed zijn. Indien noodzakelijk kan KOMO, mits goed beargumenteerd, uitstel verlenen van deze termijn.

Ter visie legging van een BRL of URL (publicatie voor kritiek)

Het concept van een nieuwe BRL of URL of een wijziging daarvan waarvoor de certificaten opnieuw moeten worden beoordeeld, moet ter visie worden gelegd, voor kritiek worden gepubliceerd. Deze ter visie legging bestaat uit:

 • Het College van Deskundigen (CvD) dat verantwoordelijk is voor de BRL stemt in met het concept
 • Het concept wordt ten minste vier werkweken ter kritiek gelegd.
 • De schemabeheerder (certificatie instelling) stuurt het concept naar de stichting KOMO
 • KOMO publiceert de ter visie legging op haar website
 • De KOMO-Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC) beoordeelt de conformiteit van het concept met de KOMO-kwaliteitsstandaard en brengt advies uit over de technische inhoud. De opmerkingen worden door het KOMO bureau verzamelt en verstuurd aan de schemabeheerder

Na afloop van de ter visie legging moet:

 • De schemabeheerder het ontvangen commentaar verwerken waarna het CvD het commentaar beoordeelt
 • De kritiekgevers worden geïnformeerd over het besluit van het CvD over hun opmerkingen
 • Het besluit van het CvD wordt verwerkt in het concept van de BRL waarna deze door het CvD wordt vastgesteld 

Na de ter visie legging van een BRL of URL moet de door het CvD vastgestelde document binnen 18 maanden gereed zijn voor aanvaarding. Indien noodzakelijk kan KOMO, mits goed beargumenteerd, uitstel verlenen van deze termijn.

Aanvaarding van een BRL of URL

Na de ter visie legging van een BRL of URL moet de door het CvD vastgestelde document binnen 18 maanden aan KOMO worden voorgelegd voor aanvaarding. Indien noodzakelijk kan KOMO, mits goed beargumenteerd, uitstel verlenen van deze termijn. De aanvaarding bestaat uit:

 • Het aanbieden van de BRL of URL met het document met de kritiekverwerking en een model van de af te geven kwaliteitsverklaringen en/of attesten
 • Het KOMO bureau controleert of de BRL of URL voldoet aan de gestelde eisen en beoordeelt, indien van toepassing, of de kritiekverwerking op een zorgvuldige wijze (onderbouwd) is verwerkt
 • De documenten worden voorgelegd aan de KKTC voor aanvaarding
 • KOMO informeert de schemabeheerder over het resultaat van het aanvaardingsproces
 • Na het bericht van KOMO over de aanvaarding van een BRL of URL verklaart het bestuur van de schemabeheerder(s) deze bindend (van toepassing)

De markt over KOMO

Ton Jans
Ton Jans, Directeur KOMO KOMO systematiek verder uitbouwen en stakeholders erbij betrekken