Gecertificeerd worden op basis van een bestaande BRL

Als een KOMO BRL beschikbaar is bestaat het certificatie proces uit de volgende stappen:

Stap 1

U gaat eerst na in hoeverre of uw product, systeem, realisatie proces of dienst voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in de KOMO beoordelingsrichtlijn. Daarna kunt u een aanvraag voor certificering indienen bij een certificerende instelling die is toegelaten voor het betreffende onderwerp met de daarvoor vereiste en bijbehorende documenten.

Stap 2

Na ontvangst van uw aanvraag zal certificatie instelling u een offerte toezenden met daarbij een plan van aanpak voor het toelatingsonderzoek. Tijdens het toelatingsonderzoek zal de certificerende instelling nagaan of uw producten, processen, systemen en diensten en uw systeem van interne kwaliteitsbewaking (IKB) voldoen aan de eisen van de BRL.

Stap 3

Nadat gebleken is dat u aan alle eisen voldoet, ontvangt u het gevraagde KOMO certificaat. Deze wordt gepubliceerd op de KOMO-website, zodat de markt altijd het certificaat eenvoudig kan vinden. Indien het certificaat een aansluiting heeft op het Bouwbesluit en/of het Besluit Bodemkwaliteit wordt dat eveneens op onze website vermeld.

Een certificaat heeft in het algemeen een onbeperkt geldigheidsduur. Wel controleert de certificatie instelling geregeld of u blijft voldoen aan de eisen. Indien dat niet het geval is, dan zal deze u maatregelen (sancties) opleggen en kan deze zelfs uw certificaat schorsen of zelfs intrekken. Ook worden de beoordelingsrichtlijnen en bijbehorende certificaten regelmatig aangepast aan de nieuwe (markt)ontwikkelingen, regelgeving en normen. Het is daarom belangrijk om op onze website te controleren of het certificaat nog geldig is.

In afwijking van het bovenstaande hebben procescertificaten voor de installatiesector een geldigheid van max. 3 jaar.

KOMO-attesten hebben een maximale geldigheid van vijf jaar. Hiervoor vinden geen tussentijdse controles plaats.

Stap 4

Bij certificeren speelt het opvolgen van uw systeem van interne kwaliteitsbewaking een hoofdrol. Daarvoor voert een certificerende instelling diverse keren per jaar (on-)aangekondigd controles uit.

Bij productcertificatie worden tijdens deze controlebezoeken productmonsters meegenomen voor onderzoek door een onafhankelijk laboratorium. Ook kunnen monsters uit de markt worden onderzocht. De hoeveelheid en het type onderzoek worden door het College van Deskundigen (CvD) in de beoordelingsrichtlijn vastgelegd. Op deze wijze wordt de kwaliteit van het product extern geborgd.

Bij procescertificatie worden geregeld controlebezoeken gebracht aan het bedrijf, voor de controle van de interne kwaliteitsbewaking, maar worden ook projecten bezocht en het eindresultaat gecontroleerd. De hoeveelheid en het type onderzoek worden door het College van Deskundigen (CvD) in de beoordelingsrichtlijn vastgelegd.Op deze wijze wordt de kwaliteit van het proces bewaakt.

De markt over KOMO

Hans Ouwerkerk
Hans Ouwerkerk, Directeur Martens Kunststoffen De kwaliteitsborging in Nederland is van hoog niveau