Private eisen, de basis van het KOMO-keurmerk

KOMO is een onafhankelijke stichting die het collectieve KOMO-keurmerk beheert. KOMO certificeert niet zelf, maar geeft het KOMO-merk in licentienemers aan certificatie instellingen. Daarbij ziet KOMO erop toe dat deze certificerende instellingen zorgvuldig met het merk omgaan en zich houden aan de KOMO richtlijnen.

KOMO is een private stichting die niet gelieerd is aan de Nederlandse overheid. De certificatie regelingen van KOMO voldoen aan de regelgeving en aan de markteisen. Daarnaast staan de certificatie instellingen t.a.v. de KOMO regelingen onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA) t.a.v. hun onafhankelijkheid, deskundigheid en correcte toepassing. KOMO certificaten zijn dus private, betrouwbare certificaten. In de KOMO certificatie regelingen, de beoordelingsrichtlijnen, zijn de behoeften van partijen in de bouw ingevuld t.a.v. eisen en toepassingen. Doordat de KOMO beoordelingsrichtlijnen worden opgesteld door een breed samengesteld College van Deskundigen waarin de betreffende marktpartijen zijn vertegenwoordigd, is het opnemen van de markteisen geborgd.

Overzicht van Colleges van Deskundigen

Technische inhoudelijke wijzigen en nieuwe beoordelingsrichtlijnen worden voor kritiek gepubliceerd (ter visie gelegd) zodat iedereen wensen en suggesties kan inbrengen. Daarmee wordt zeker gesteld dat KOMO certificaten en attesten zoveel mogelijk aansluiten bij de marktbehoeften. Daarmee wordt de kwaliteit en de efficiency in de bouw te verhoogd en de faalkosten beperkt.

Overzicht voor kritiek gepubliceerde BRL'en.

Aanvullend kunnen ook aansluitingen op de regelgeving in de KOMO certificatieregelingen zijn/worden opgenomen.

De markt over KOMO

Teus Zanen
Teus Zanen, AFNL We moeten toe naar een totaalcertificaat voor een gebouw