Bestekschrijvers

Bestekschrijver kunnen gebruikmaken van KOMO certificaten en/of attesten op basis van KOMO beoordelingsrichtlijnen (BRL'en) door op basis van een bepaalde BRL voor te schrijven:

  • Dat een KOMO gecertificeerd product geleverd moet worden
  • Dat een product moet worden toegepast volgens een KOMO attest
  • Dat de realisatie moet worden uitgevoerd onder KOMO procescertificaat

De database met beoordelingsrichtlijnen zijn is een onmisbaar instrumenten voor de bestekschrijver die duurzame en kwalitatief hoogwaardiger bouwwerken wil realiseren. Om e.e.a. te vereenvoudigen zijn voor diverse producten c.q. realisatie processen standaard bestekspecificaties opgenomen in het KOMO gedeelte van het Open Specifciatie Formaat (OSF). Stabu . Stabu en KOMO hebben hun samenwerking hervat en momenteel wordt gewerkt aan het opnemen van de BRL'en in Stabu Bouwbreed. Ook de infrastructuur maakt gebruik van KOMO BRL'en, welke via CROW worden aangestuurd voor gebruik in RAW-bestekken.

Toepassen KOMO-gecertificeerde producten

Een bestekschrijver kan KOMO gecertificeerde producten voorschrijven door de bepaling dat het product moet worden geleverd onder KOMO certificaat op basis van een specifieke KOMO BRL. Op deze wijze schrijft hij geen specifiek product c.q. fabricaat voor, maar geeft hij een algemene omschrijving van het betreffende product.

Hiervoor kan de volgende tekst gebruikt worden:

De hierna genoemde bouwstoffen moeten worden geleverd onder KOMO productcertificaat op basis van de KOMO BRL «nummer», «naam», dd. «datum».

Voorbeeld voor gipskartonplaten:

De gipskartonplaten dienen te worden geleverd onder KOMO productcertificaat op basis van BRL 1009 'gipskartonplaten' dd. «datum»; enz. (keuze bestekschrijver).

Toepassen KOMO geattesteerde producten

Voor prestaties in de toepassing en een juiste verwerking van de producten kan een bestekschrijver de toepassing van KOMO geattesteerde producten voorschrijven op basis van een specifieke beoordelingsrichtlijn. Op deze wijze schrijft hij geen specifiek product voor, maar geeft hij van in het algemeen aan dat het betreffende product op een correcte wijze moet worden toegepast waardoor het voldoet aan de vereiste prestaties in de toepassing.

Hiervoor kan de volgende tekst gebruikt worden:

De hierna genoemde bouwstoffen moeten worden toegepast volgens KOMO attest op basis van KOMO BRL

«nummer», «naam», dd. «datum».

Voorbeeld voor vloerelementen:

De systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton dienen te worden toegepast volgens KOMO attest op basis van BRL0203 'Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton' dd. «datum»; enz. (keuze bestekschrijver).

Werken met een KOMO-gecertificeerde onderaannemer

Om faalkosten te beperken, de duurzaamheid te verhogen en zekerheid t.a.v. het voldoen van de prestaties van het eindresultaat kan een bestekschrijver voorschrijven dat een aannemer het werk laat uitvoeren door een KOMO gecertificeerde onderaannemers. Hiervoor wordt een KOMO gecertificeerd bedrijf op basis van een specifieke BRL voorgeschreven.

Hiervoor kan de volgende tekst gebruikt worden:

De hierna genoemde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd onder KOMO procescertificaat op basis van BRL

«nummer», «naam», dd. «datum».

Voorbeeld voor het dakdekken van hellende daken:

Het aanbrengen van de conform BRL «nummer» KOMO gecertificeerde dakpannen dient te geschieden door een bedrijf gecertifieerd op basis van KOMO BRL 1513 'dakdekken hellende daken' dd. «datum»; enz. (keuze bestekschrijver).

Vastleggen technische specificatie

Voor het vastleggen van een technische specificatie van een product kan een bestekschrijver refereren aan de eisen aan specifieke productkenmerken zoals vastgelegd in een KOMO-beoordelingsrichtlijn of aan de productspecificatie zoals vastgelegd in een specifiek attest.

Hiervoor kan de volgende tekst gebruikt worden:

De «product» moet voldoen aan de producteisen van BRL «nummer», «naam», dd. «datum».

Of

De «product/systeem» moet voldoen aan de product- en prestatie-eisen van het voor het «product/systeem» afgegeven KOMO attest op basis van BRL «nummer», «naam», dd. «datum».

Eisen voor transport en opslag bouwmaterialen

Voor het vastleggen van eisen voor transport en opslag van bouwmaterialen kan een bestekschrijver refereren aan het betreffende productcertificaat.

Hiervoor kan de volgende tekst gebruikt worden:

Het transport en de opslag van «product» dient te geschieden overeenkomstig de betreffende richtlijnen in het voor dat product afgegeven productcertificaat.

De markt over KOMO

Henry Meijdam
Henry Meijdam, Voorzitter stichting KOMO Consument heeft behoefte aan kwaliteitscontrole