De zekerheid van KOMO voor hulp- en grondstoffen

Een groot aantal producenten kiest voor KOMO gecertificeerde hulp- en grondstoffen. Daarmee kiezen zij voor efficiency, zekerheid en kwaliteit. Ook opdrachtgevers vragen voor veel bouwproducten de extra zekerheid van KOMO-gecertificeerde hulp- en grondstoffen. Ze beperken daarmee de risico’s en stellen duurzame prestaties van het bouwproduct in hun toepassing zeker.

Meer over de toegevoegde waarde van de KOMO certificatie.

Certificatie van hulp- en grondstoffen heeft meestal geen direct relatie met regelgeving. De focus ligt op kwaliteit en efficiency. Voor veel primaire en secundaire grond- en bouwstoffen kunnen de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit wel een belangrijk kwaliteitsaspect zijn. In dat geval wordt op vrijwillige basis binnen KOMO de milieuhygiënische kwaliteit geborgd. Ook worden sommige hulp- en grondstoffen onder CE-markering geleverd. De toegevoegde waarde van het CE-merk voor hulp- en grondstoffen is in Nederland beperkt. De Nederlandse (bouw-)regelgeving, in het bijzonder het Bouwbesluit, stelt namelijk geen eisen aan hulp- en grondstoffen. Private partijen moeten deze zelf formuleren.

Meer over de regelgeving en CE-markering.

Certificatie van hulp- en grondstoffen wordt veelvuldig toegepast in de beton-, betonmortel- en asfaltindustrie. Het gaat dan om sectoren met veel en soms kleine productielocaties, waar bouwproducten worden gemaakt die hoge prestaties moeten leveren en duurzaam moeten functioneren. Met KOMO-certificatie worden de risico’s op een efficiënte en transparante wijze zoveel mogelijk beperkt. Zoek via onze certificaten database naar KOMO-gecertificeerde hulp- en grondstoffen.

De markt over KOMO

Henry Meijdam
Henry Meijdam, Voorzitter stichting KOMO Consument heeft behoefte aan kwaliteitscontrole