KOMO en CE

Bouwproducten en bouwdelen waarvoor een geharmoniseerde Europese productnorm bestaat, moeten met CE-markering worden geleverd.

T.b.v. de CE-markering moeten zij ten minste de waarde van één productkenmerk te bepalen zoals in Bijlage ZA.1 van de betreffende geharmoniseerde Europese norm (hEN) is opgenomen, dit zijn de zgn. 'essentiële' kenmerken. Het kan zijn dat daarin een verplichting staat t.a.v. de bepaling van bepaalde 'essentiële' kenmerken. T.a.v. de overige 'essentiële' kenmerken staat het de leverancier of producent vrij om te kiezen voor welke 'essentiële' kenmerken hij een waarde bepaalt. Daarnaast moeten ze aangeven voor welke toepassingen naar hun mening het product geschikt is. Indien in de bouwregelgeving aangeeft dat een waarde van bepaald 'essentieel' kenmerken vereist is, en de betreffende waarde niet is opgenomen in zijn prestatieverklaring (DoP) dan mag het betreffende product niet worden toegepast in de betreffende bouwdelen.

Een leverancier of producent is niet verplicht om aan te tonen dat de 'essentiële' kenmerken van zijn product voldoen aan de nationale eisen. Hij is zelfs niet verplicht om een waarde te bepalen voor alle benodigde 'essentiële' kenmerken die nodig zijn voor de toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of aan de vereiste specificaties daadwerkelijk wordt voldaan.

Daarnaast is bij CE-markering voor de meeste bouwproducten en bouwdelen de onafhankelijke externe verificatie van de waarde van 'essentiële' kenmerken en de bijbehorende interne kwaliteitsbewaking beperkt. Voor veel producten volstaat een fabrikanteigen verklaring op basis van een eenmalige prototype test. Daardoor is de CE-markering niet te vergelijken met de zekerheid die KOMO certificatie kan bieden.

De toegevoegde waarde van CE-markering om de aansluiting op het Nederlandse regelgeving (Bouwbesluit en Besluit bodemkwaliteit) aan te tonen is beperkt. Het Besluit bodemkwaliteit is bijvoorbeeld nog niet geregeld onder de CE-markering. In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan een bouwwerk c.q. bouwdelen. M.a.w. aan de prestatie in een toepassing (van een product). Voor de CE-markering wordt informatie gegeven over de prestaties van het product zelf, de prestaties in een toepassing kunnen anders zijn. In het algemeen ontbreekt bij CE-markering de aansluiting op het Bouwbesluit, immers deze gaat over prestaties in de toepassing en daarvoor is een aansluitdocument vereist. KOMO certificaten en/of attesten zorgen wel voor deze noodzakelijke aansluiting.

Met het CE-merk mag het bouwproduct en/of bouwdeel op de Nederlandse markt worden gebracht (verhandelt). Maar de toepasser (aannemer, afnemer), de toezichthouder en/of de opdrachtgever zullen altijd moeten nagaan of voldaan wordt aan de vereiste specificaties en voldoet aan de in Nederland gewenste eisen en kwaliteitsniveaus. Zekerheid dat aan de Nederlandse eisen wordt voldaan is er dus niet. Met KOMO certificatie is die zekerheid er wel.

De markt over KOMO

Albert de Vries
Albert de Vries , Tweede kamerlid PVDA Alles vastleggen in één bouwdossier