Ontwerpen

Het ontwerpen (voorschrijven) van bouwdelen met KOMO-gecertificeerde producten en systemen vergemakkelijkt de bouwvergunningsprocedure en maakt het eenvoudig om aan te tonen dat aan wettelijke eisen zal worden voldaan. Het KOMO-merk representeert betrouwbaarheid, onafhankelijke controle door derden en het voldoen aan de bouwregelgeving voor bouwproducten en bouw-realisatieprocessen. Dat geeft zekerheid en voorkomt risico’s.

Certificaten en attesten ondersteunen de ontwerper en bestekschrijver bij het detailleren en specificeren van zijn ontwerp. Een attest(gedeelte) bevat informatie t.a.v. de prestatie in de toepassing. Op grond daarvan kan degene die het ontwerp van een bouwwerk maakt of uitwerkt de juiste ontwerpbeslissingen nemen gerelateerd, mede gerelateerd aan de wetgeving en de bouwpraktijk. Door rekening te houden met de toepassingsvoorwaarden kunnen bouwfouten worden voorkomen. In het certificaatgedeelte staan in het algemeen de verwerkingsvoorschriften. Door daarvan uit te gaan worden eveneens bouwfouten voorkomen. Het voordeel voor de ontwerper is dat hij snel inzicht t.a.v. de juiste toepassing waardoor hij meer tijd heeft voor andere zaken.

KOMO certificaten en/of attesten worden altijd afgegeven op basis van een beoordelingsrichtlijn. In de betreffende beoordelingsrichtlijn staan de eisen waaraan het product moet voldoen vanwege regelgeving en praktijk t.a.v. de toepassing/verwerking. T.a.v. het attest-gedeelte staan daarin de eisen waaraan het product moet voldoen t.a.v. de uitspraken over de prestatie in de toepassing, maar ook de voorwaarden wanneer deze uitspraken geldig zijn, de toepassingsvoorwaarden. Ook zijn hierin eisen opgenomen t.a.v. de interne kwaliteitsbewaking.

Voor het ontwerpen zijn diverse procescertificaten beschikbaar, met name t.a.v. installaties. Van de betreffende ontwerpbureaus zijn hun ontwerpprocessen gecontroleerd op hun juistheid en worden zij geregeld gecontroleerd op een juiste toepassing van de betreffende ontwerpprocessen, maar wordt ook steekproefsgewijs het resultaat beoordeeld. Door de keuze van een gecertificeerd ontwerpbureau is er minder kans op ontwerpfouten en is het een keuze voor kwaliteit en zekerheid.

Een bestekschrijver kan voor de specificaties certificaten en/of attesten voorschrijven op basis van een bepaalde beoordelingsrichtlijn. Hij kan daarvoor gebruik maken van de standaard bestekteksten zoals KOMO die in het openspecificatieformaat publiceert.

Door een certificatie instelling wordt geregeld gecontroleerd of nog aan de voorwaarden, zoals vermeld in de betreffende beoordelingsrichtlijn, wordt voldaan. Indien blijkt dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan kan een certificatie instelling maatregelen opleggen, bij het niet nakomen daarvan kan een certificaat worden ingetrokken.

Certificatie instellingen staan onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA) t.a.v. hun functioneren, kwalificaties en onafhankelijkheid. Hierdoor is een onafhankelijk en kwalitatief toezicht op de certificaathouders geborgd.

Zie de database voor beoordelingsrichtlijnen voor de verschillende certificatie onderwerpen.

Snellere verlening bouwvergunning

Bij de keuze voor KOMO certificaten en attesten is de procedure voor het verlenen van een bouwvergunning minder gecompliceerd. De KOMO certificaten en/of attesten worden in het algemeen door het bevoegd gezag geaccepteerd als voldoende bewijs voor het voldoen aan de relevante eisen van het Bouwbesluit en – indien van toepassing- het Besluit bodemkwaliteit.

De markt over KOMO

Ton Jans
Ton Jans, Directeur KOMO KOMO systematiek verder uitbouwen en stakeholders erbij betrekken