Bouw op de systematiek van KOMO

De stelselherziening in de bouw heeft o.a. als doel de rechtspositie van de bouwconsument te versterken. Dit vindt zijn uitwerking in een ‘opleverdossier’ voor het opgeleverde bouwwerk, het KOMO Bouwrapport. Hierin wordt aangetoond dat aan de publieke eisen, aan de private eisen en aan de criteria van goed en deugdelijk werk wordt voldaan. Deze prestaties, het voldoen aan deze eisen, moeten verzekerbaar zijn. De bouwconsument dient de optie te hebben om voor een verzekeringspakket te kiezen. Met het KOMO Bouwrapport wordt een verzekerbare standaard voor dit ‘opleverdossier’ ontwikkeld. Het Platform Voorbereiding Stelselherziening heeft enkele pilots gestart waarin de werkwijze volgens BRL 5019 (toetsing) en BRL 5006 (toezicht) wordt getoetst aan de opzet van de stelselherziening. Verder wordt het KOMO Bouwrapport vormgegeven op basis van de eisen die het bevoegd gezag hieraan stelt en de eisen van de verzekeraar(s). Met een aantal deskundigen uit de praktijk en de wetenschap wordt een risicomodel ontwikkeld op basis waarvan risico gestuurd toezicht vormgegeven kan worden. In samenspraak met verzekeraar(s) worden verzekeringspakketten ontwikkeld welke bouwbedrijven aan hun opdrachtgevers/bouwconsumenten kunnen aanbieden.

1. Bouwplan

In deze fase stelt de aanvrager van de omgevingsvergunning ook de risicoklasse van zijn bouwwerk vast. De beoordeling van het ontwerp kan ook tot een plantoets behoren. Het gekozen private instrument voor kwaliteitsborging moet worden erkend door de toelatingsorganisatie maar ook door de verzekeraar. Bij oplevering moet het bouwwerk voldoen aan de bouwtechnische en constructieve voorschriften. Dit onderdeel is er met name op gericht te beoordelen of aan de publieke eisen wordt voldaan.

2. KOMO risico model

Het bouwwerk moet voldoen aan publieke eisen, private (project) eisen en criteria van goed & deugdelijk werk. Het risico dat een project niet aan deze eisen voldoet is bepalend voor de intensiteit en de fasering van het risico gestuurd toezicht. Toepassing van gecertificeerde producten, processen en personen verlaagt het risico en vermindert daarmee het noodzakelijk toezicht. Risico gestuurd toezicht houdt in dat de fasering van toezicht een functie is van risico’s en dat bij toenemende risico’s het toezicht wordt geïntensiveerd. 

4. Het KOMO Bouwrapport

Het KOMO Bouwrapport voldoet aan publieke eisen en de bevat de relevante informatie voor de bouwconsument, het bevoegd gezag en de verzekeraar. Hiermee is de verzekerbaarheid geborgd waardoor de risico's voor de bouwconsument zijn weggenomen, zijn rechtspositie is hiermee optimaal geregeld.

5. Verzekering op basis van het KOMO Bouwrapport

De verzekeraars gaan momenteel na hoe invulling gegeven kan worden aan de vraag vanuit de politiek naar het verzekeren van de prestaties in het opleverdossier. Het KOMO Bouwrapport is er op gericht om alle voorkomende risico aspecten door een onafhankelijke derde te laten toetsen zodat hiermee een verzekering van het betreffende project binnen bereik komt.

Pilot project

Allianz heeft als verzekeraar in het Verenigd Koninkrijk ruime ervaring met een ‘housing warranty insurance’ in combinatie met risico gestuurd toezicht. Dit product biedt een directe verzekering aan de bouwconsument of de bouwer. De polis kan dekking geven aan de constructie, de mechanische en elektrische installaties en niet constructieve bouwdelen (bijv. keuken). De cliënt heeft de keuze over de omvang van het verzekeringspakket en de looptijd van de polis. De looptijd kan tot 10 jaar bedragen vanaf het moment van oplevering.

Het KOMO Bouwrapport gaat de onafhankelijke technische toetsing leveren voor het afsluiten van deze ALLIANZ verzekering, er is een pilot in ontwikkeling.

De markt over KOMO

Teus Zanen
Teus Zanen, AFNL We moeten toe naar een totaalcertificaat voor een gebouw