KOMO: het internationale paspoort voor kwaliteit
Van oorsprong is KOMO een Nederlandse kwaliteitsstichting, in het leven geroepen in 1962. Inmiddels is KOMO al decennia ook buiten Nederland een begrip. Het KOMO-keurmerk geldt als een internationaal kwaliteitspaspoort, dat zowel de vraag- als de aanbodzijde van de bouwsector zekerheid verschaft. Een vertrouwd houvast dat bouwstromen mogelijk maakt, aan veiligheid bijdraagt, verteerbaarheid faciliteert en marktpartijen samen­brengt. Het KOMO-keurmerk is niet opgelegd door een overheid, maar 100% vrijwillig en 100% privaat. Het heeft zijn suc­ces dus puur te danken aan intrinsieke waarden die grenzeloos worden herkend.

Objectieve toetsing door onafhankelijke deskundigen
Een KOMO-kwaliteitsverklaring is geen vrijblijvende zaak. Integendeel, het KOMO- keurmerk ontleent zijn reputatie primair aan het feit dat objectieve toetsing plaatsvindt door onafhankelijke deskundigen: certificatie instellingen die door de (Nederlandse) Raad voor Accreditatie zijn aangewezen. Uitsluitend zij geven KOMO-kwaliteitsverklaringen uit.

Er zijn circa 7.000 KOMO-certificaathouders. Deze mogen het KOMO-keurmerk alléén aanbrengen, wanneer hun product, proces of dienst voldoet aan de in beoordelingsrichtlijnen vastgelegde kwaliteitseisen. De beoordelingsrichtlijnen worden onder toezicht van een certificerende instelling opgesteld door het College van Deskundigen.

Welke typen KOMO-kwaliteitsverklaringen (certificaten) zijn er?

  • KOMO productcertificaat
  • KOMO attest voor de prestaties van een product in zijn toepassing
  • KOMO attest-met productcertificaat, een combinatie van een productcertificaat met een attest
  • KOMO procescertificaat
  • KOMO managementsysteemcertificaat

Welke toegevoegde waarde verschaft KOMO aan producten en processen?
In de Nederlandse bouwpraktijk is het een goed gebruik dat de vraagzijde van de markt zekerheden verkrijgt omtrent producten en hun toepassing. Die zekerheden bestaan uit de objectief getoetste garantie dat voldaan wordt aan publieke (wettelijke) eisen, private eisen en projectspecifieke eisen. De aanbodzijde van de markt maakt dat kenbaar door middel van KOMO-keurmerken.

De toegevoegde waarde van het KOMO-keurmerk is dus tweeledig:

  • het keurmerk is een waarborg voor objectieve kwaliteit, getoetst door een deskundige, onafhankelijke partij (certificatie instelling).
  • door dit keurmerk te voeren voldoen aanbieders van producten en diensten aan datgene wat door hun klanten van hen verwacht wordt; ze verkrijgen daardoor een preferente positie.

In het buitenland, met name in een aantal specifieke markten, wordt het KOMO-keurmerk gewaardeerd om dezelfde redenen als in Nederland. De aanwezigheid van het KOMO-keurmerk omkleedt het aangeboden product met het comfort van objectief vastgestelde kwaliteit door onafhankelijke deskundigen – en volgens maatstaven (beoordelingsrichtlijnen) die door deskundigen uit relevante branches zijn vastgesteld op basis van kennis, inzicht en good practice.

De professionaliteit die KOMO omringt, het strikt vrijwillige en volledig private karakter ervan plús de klinkende reputatie die al meer dan 50 jaar wordt hooggehouden, maken het KOMO-keurmerk tot een waardevol pluspunt.

Concurreert het KOMO-keurmerk met CE-markering?
Integendeel. CE-markering is een door Europa opgelegde verplichting en geen kwaliteitskeurmerk (er gaat immers geen objectieve toetsing door onafhankelijke deskundigen aan vooraf). CE-markering betreft bovendien uitsluitend zogenoemde ‘essentiële kenmerken’. Het KOMO-keurmerk is een kwaliteitskeurmerk waar de markt zelf om vraagt en geeft een genereert een scala objectief getoetste kwaliteitskenmerken. KOMO doet geen onderzoek inzake en geen uitspraken over in het kader van CE-markering aangewezen essentiële kenmerken.

Contact met KOMO
Wilt u certificeren voor een KOMO-keurmerk?
Wilt u meer informatie?
Zoekt u een certificatie instelling of heeft u een andere vraag?
Neem gerust contact op: + 31(085) 486 24 20 of info@komo.nl

De markt over KOMO

Ton Jans
Ton Jans, Directeur KOMO KOMO systematiek verder uitbouwen en stakeholders erbij betrekken