KOMO en CE

Wat is de meerwaarde van een KOMO kwaliteitsverklaring? Door KOMO certificatie zijn de volgende kwaliteitsaspecten geborgd:

 • Kwaliteit van het gehele (productie)proces vanaf de inkoop tot de levering c.q. kwaliteit van het gehele realisatieproces
 • Het voldoen aan alle aspecten die de markt van belang acht, zoals ontwerp-, uitvoeringsgegevens, esthetica en duurzaamheid
 • Het voldoen aan lokale (bouw-)regelgeving
 • Toepassing(en) in specifieke omstandigheden
 • Correcte interpretatie van technische gegevens
 • Het definiëren van voorwaarden voor uitvoering en verwerking
 • Het definiëren van onderhoudsvoorschriften

Hierdoor zijn KOMO certificaten en attesten relevant en belangrijk voor alle partijen in de bouwmarkt zoals producenten, bestekschrijvers, aannemers, verwerkers (toepassers) en opdrachtgevers.

T.a.v. de in de certificaten vermelde aspecten vinden geregeld controles plaats door een deskundige certificatie instelling die voor het betreffende vakgebied is geaccrediteerd (toegelaten) door de Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA voert regelmatig controles uit op de onafhankelijkheid, deskundigheid en werkzaamheden van de toegelaten certificatie instellingen.

De achtergrond van de invoering van de CE-markering is het harmoniseren van de bepalingsmethoden van productkenmerken, zodat een het betreffende product in de gehele Europese Unie kan worden verhandeld. CE-markering is verplicht voor producten waarvoor een geharmoniseerde Europese productnorm van toepassing is. Vanwege de Verordening bouwproducten (Construction Products Regulation of CPR) is een geharmoniseerde Europese norm niet in zijn geheel van toepassing, maar alleen die onderdelen die zijn vastgelegd in bijlage ZA. In deze bijlage ZA is het volgende opgenomen:

 • De verwijzing naar de geharmoniseerde bepalingsmethoden van de betreffende merken van het product, maar niet alle, de zgn. essentiële kenmerken
 • Voor welke van deze essentiële kenmerken een waarde moet worden verklaard in de prestatieverklaring (Declaration of Performance of DoP) en welke facultatief zijn, indien alle essentiële kenmerken facultatief zijn, moet van ten minste één essentieel kenmerk een waarde worden verklaard.
 • Het interne controle kwaliteitsbewakingssysteem (Factory Production Control of FCP) dat van toepassing is voor de bepaling van deze essentiële kenmerken
 • De wijze waarop en hoe het CE-0merkteken moet worden aangebracht

Hoewel in diverse geharmoniseerde Europese normen eisen t.a.v. essentiële kenmerken zijn opgenomen, zijn deze meestal niet aangewezen via bijlage ZA en dus ook niet van toepassing voor de CE-markering. De CE-markering heeft dan ook betrekking op het toepassen van de juiste bepalingsmethode en het verklaren van de waarde van enkele essentiële kenmerken van een product.

Voor meer informatie klik hier

De markt over KOMO

Roald van der Linde
Roald van der Linde, Tweede kamerlid VVD De consument vraagt meer