Het Besluit bodemkwaliteit en Stichting KOMO

KOMO omvat niet alleen bouwtechnische eisen maar ook milieuhygiënische eisen. Op 1 juli 2008 is het oude Bouwstoffenbesluit vervangen door het Besluit bodemkwaliteit voor de milieukundige eisen voor de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie, maar ook bodemprocessen. Het Besluit bodemkwaliteit regelt onder welke voorwaarden bouwstoffen (inclusief grond), die in contact kunnen komen met regen, grondwater of oppervlaktewater mogen worden gebruikt, dit om de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater tegen verontreiniging te beschermen. Tevens zijn hierin een aantal realisatie en afschermingsprocessen opgenomen.

In het Besluit bodemkwaliteit wordt niet de immissie (de hoeveelheid verontreinigingen in de bodem of het water) als uitgangspunt genomen maar de emissie (de uitloging van verontreinigingen uit bouwstoffen). Feitelijk worden producten beoordeeld op uitloging. Het Besluit kent ook samenstellingseisen voor stoffen waarvoor nog geen uitloogeisen zijn geformuleerd.

Wie bouwstoffen zodanig toepast dat zij in contact kunnen komen met regen, grondwater of oppervlaktewater, moet kunnen aantonen dat de bouwstoffen en de toepassing ervan voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit. KOMO certificaten zijn daarvoor een geëigend instrument. Als bouwproducten aan de milieuhygiënische eisen van het Besluit bodemkwaliteit moeten voldoen, worden deze continu op de betreffende eisen gecontroleerd binnen het KOMO-certificatieregime.

Indien van toepassing staat onderaan op het voorblad van het KOMO certificaat duidelijk aangegeven of conformiteit met het Besluit bodemkwaliteit is aangetoond. Bekijk een voorbeeld van het voorblad.Gebruik de certificaten database om te checken of het product of het bouwdeel is getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit.

Opdrachtgevers: let op!

Opdrachtgevers zijn volgens het Besluit bodemkwaliteit verantwoordelijk. Zij moeten het bewijsmiddel (certificaat en afleverbonnen) ten minste vijf jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. Neem daarom als opdrachtgever geen risico. Vraag altijd naar het KOMO certificaat en controleer in de certificaten database of deze nog geldig is.

De markt over KOMO

Albert de Vries
Albert de Vries , Tweede kamerlid PVDA Alles vastleggen in één bouwdossier