Het Bouwbesluit en Stichting KOMO

Bouwbesluit 2012 bevat de bouwtechnische bepalingen waaraan bouwwerken en bouwdelen moeten voldoen. Een aanvrager van de bouwvergunning moet aantonen dat zijn bouwwerk zal gaan voldoen aan Bouwbesluit 2012. In Bouwbesluit 2012 staan niet alleen de eisen, maar ook de bepalingsmethoden voor deze eisen.
In Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan bouwwerken en bouwdelen voor de volgende aspecten:

  1. Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid (onder andere constructieve en brandveiligheid);
  2. Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid;
  3. Voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid;
  4. Voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid;
  5. Voorschriften uit het oogpunt van milieu.
  6. Voorschriften voor installaties
  7. Voorschriften voor het gebruik van bouwwerken
  8. Voorschriften voor het veilig onderhouden van bouwwerken

Over het algemeen stelt Bouwbesluit 2012 geen eisen aan bouwproducten. Het stelt vooral eisen aan het complete gebouw of aan een bouwdeel (bijvoorbeeld een compleet dak). KOMO certificaten en attesten hebben daarin een belangrijke functie. Hierin wordt de vertaalslag gemaakt van product naar de prestaties van het product in zijn toepassing in een bouwdeel bouwwerk.

Indien Bouwbesluit-eisen van toepassing zijn, kan alleen een KOMO-certificaat worden afgegeven als aan de betreffende eisen is voldaan. Marktpartijen die kiezen voor KOMO-gecertificeerde bouwproducten, bouwdelen, bouwwerken en/of bouwprocessen hebben daardoor de zekerheid dat aan de eisen van Bouwbesluit 2012 wordt voldaan.
Toetsende overheden accepteren KOMO certificaten en attesten als voldoende bewijs dat aan de regelgeving wordt voldaan. Kortom, het ontwerpen en bouwen met producten, materialen en systemen die beschikken over een KOMO attest en/of certificaat vergemakkelijkt de bouwvergunningprocedure, conformiteit met de relevante regelgeving is al aangetoond.

In de certificaten database kunt de KOMO certificaten en attesten waarin een aansluiting met Bouwbesluit 2012 is opgenomen aansluiting. Indien van toepassing staat op het voorblad van alle certificaten en attesten duidelijk vermeld of conformiteit met het Bouwbesluit is aangetoond door onderaan de vermelding 'Bouwbesluit'. 

De wettelijke eisen zijn in de beoordelingsrichtlijnen van KOMO vertaald naar de toepassing in een bouwdeel of bouwwerk van een materiaal, product, bouwsysteem of bouwproces. In de betreffende beoordelingsrichtlijnen zijn de relevant wetsartikelen vermeld en is aangegeven hoe de aansluiting is geregeld. Bekijk een voorbeeld van een aansluittabel Bouwbesluit. Door deze transparante en toegankelijke wijze kan de bouw met vertrouwen KOMO-gecertificeerde producten, bouwdelen en bouwprocessen toepassen.

De markt over KOMO

Ton Jans
Ton Jans, Directeur KOMO KOMO systematiek verder uitbouwen en stakeholders erbij betrekken