De partners van KOMO

Het doel van KOMO is de bouwstroom overzichtelijk en kwaliteit voor de bouw en de infrasector transparant maken. KOMO staat daarbij voor vertrouwen, duurzaamheid, innovatie en kostenbesparing. Daarin staat KOMO niet alleen. In de eerste plaats staan onze certificaathouders en hun klanten aan de zijde van KOMO. Evenals architecten, ontwerpers, bestekdeskundigen, ingenieurs, constructeurs en natuurlijk bouwbedrijven. Belangrijke partners van KOMO zijn eveneens brancheorganisaties, opdrachtgevers in de bouw & infra en overheden.

Gecertificeerde bedrijven en KOMO

De primaire partners van KOMO zijn de bedrijven die een of meer KOMO-certificaten bezitten, oftewel de KOMO-gecertificeerde bedrijven (certificaathouders). Zij hebben geïnvesteerd en investeren voortdurend verder in het bereiken van optimale, blijvende kwaliteit en het aantoonbaar maken daarvan. Daartoe zijn ze door een geaccrediteerde certificeringsinstelling -en dus objectief en door onafhankelijke deskundigen- op een voorgeschreven wijze gecertificeerd.

Producten, realisatieprocessen, diensten en personen die KOMO-gecertificeerd zijn voldoen aan alle collectieve markteisen die worden gesteld én aan alle bouwregelgeving van de nationale en Europese overheid. Daarmee vertegenwoordigen zij vertrouwen en staan ze voor de beste, objectief vastgestelde en geborgde kwaliteit.

KOMO-certificaathouders hebben een belangrijke stem in de KOMO-organisatie. Zij zijn rechtstreeks of via brancheorganisaties in alle KOMO-geledingen vertegenwoordigd. KOMO luistert naar de certificaathouders en neemt initiatieven om de positie van certificaathouders verder te onderscheiden van concurrerende aanbieders, die immers geen objectief aantoonbare kwaliteit leveren.

Bezit u als onderneming een of meer KOMO-certificaten en wilt u daar nog meer bekendheid aan geven? Ontdek hier de mogelijkheden

Brancheorganisaties en KOMO

Brancheorganisaties streven naar het bevorderen van een goede gang van zaken in hun specifieke branche en die van hun leden (aangesloten bedrijven) in het bijzonder. Iedere brancheorganisatie met leden die KOMO-certificaathouder zijn is partner van KOMO. De brancheorganisaties zijn vertegenwoordigd in het KOMO Bestuur.

Opdrachtgevers en KOMO

Opdrachtgevers in de bouw & infra én bouwconsumenten (eigenaren/ huurders/ gebruikers) bouwen op de systematiek van KOMO omdat bouwkwaliteit in hun belang is. Veiligheid, degelijkheid en duurzaamheid van een bouwwerk in woningbouw, utiliteitsbouw, weg- en waterbouw vraagt om de geborgde kwaliteit die producten, realisatieprocessen, diensten en personen met het KOMO-keurmerk bij uitstek bieden. Opdrachtgevers, zoals investeerders en ontwikkelaars, maar ook instanties als Rijkswaterstaat en belangenorga­nisaties van opdrachtgevers in de bouw- en infrasector plus consumentenorganisaties overleggen dan ook regelmatig met KOMO over het nog verder bevorderen van geborgde bouwkwaliteit en nieuwe initiatieven om de kwaliteit van nieuwbouw, renovatie en onderhoud nog verder te verbeteren. KOMO informeert opdrachtgevers in de bouw- en infrasector en organisaties van woonconsumenten actief over bouwkwaliteit, geborgde kwaliteit, de meerwaarde van objectief vastgestelde kwaliteit door onafhankelijke deskundigen.

Overheden en KOMO

Ofschoon KOMO ooit -in 1962- werd opgericht onder auspiciën van de Nederlandse gemeenten, is KOMO geen overheidsinstantie, ook nooit geweest, maar een 100% private en onafhankelijke stichting. Het KOMO-keurmerk is eveneens 100% vrijwillig en 100% privaat en heeft geen binding met welke overheid dan ook. Toch zijn overheden onze partners. Waarom?

Ten eerste maken overheden op verschillende niveaus (Europees en nationaal) regelgeving voor het bouwen met als doel de bouwkwaliteit optimaal te laten zijn. Er zijn grote verschillen op dat gebied van land tot land. In Nederland stelt het Bouwbesluit eisen aan de prestaties van bouwwerken en de milieuwetgeving eisen aan bouwmaterialen.

Alles wat het KOMO-keurmerk draagt voldoet niet alleen aan collectieve, private kwaliteitseisen, maar ook aan alle geldende overheidsregelgeving. Dat wordt getoetst door de certificatie instellingen en staat onder toezicht van de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie en de Raad voor de Accreditatie. Op lokaal niveau spelen overheden een rol bij de totstandkoming van bouwwerken. De gemeente toetst of het plan voldoet aan de planologische eisen; de private, gecertificeerde kwaliteitsborger van een bouwproject geeft aan de gemeente voor ieder vergunningplichtig bouwwerk een zogenoemde ‘verklaring van voldoen aan het Bouwbesluit’ af.

Ten tweede zijn overheden natuurlijk ook opdrachtgevers in de bouw. Soms van woningbouw, vaker van utiliteitsbouw en weg- en waterbouw. In zulke gevallen hechten zij aan goed opdrachtgeverschap, waarbij het bereiken van de gewenste bouwkwaliteit en dus objectief vastgestelde kwaliteit van producten, realisatieprocessen in de bouw, diensten en personen (alle herkenbaar aan het KOMO-keurmerk) een belangrijke rol speelt.

Menu sluiten
Komo