Algemene voorwaarden KOMO-website

Inleiding

KOMO is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Stichting KOMO is opgericht in 1962 met als doel om de bouwstroom overzichtelijk en de kwaliteit voor bouw en infra transparant te maken. Stichting KOMO doet dat door kwaliteitsverklaringen (certificaten e.d.) uit te geven, nadat objectief en door externe, onafhankelijke deskundigen (geaccrediteerde certificatie-instellingen) is vastgesteld dat een product, realisatieproces of dienst blijvend voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Met de kwaliteitscontroles voor het KOMO-keurmerk zijn ieder jaar circa 600.000 manuren gemoeid. Dat geeft de toepassers in de bouw en infra, één van de allerbelangrijkste economische sectoren, zekerheid. En de opdrachtgevers van die sectoren het vertrouwen dat zij zoeken.

Op het gebruik van de website www.komo.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Op het gebruik van het logo zijn de voorwaarden van toepassing zoals opgenomen in het ‘Reglement voor het gebruik van de beeld- en woordmerken van de Stichting KOMO’.

Beveiliging

Stichting KOMO respecteert uw privacy. De persoonsgegevens die wij van u hebben gekregen, gebruiken wij alleen om u informatie toe te zenden wanneer u hierom heeft gevraagd.
De wijze waarop wij met de door de certificaathouders verstrekte persoonsgegevens omgaan is opgenomen in ons privacy statement. Daarin is ook aangegeven:

  • Wanneer wij wel en wanneer wij niet gegevens van certificaathouders publiceren, en indien ze worden gepubliceerd, welke gegevens het betreft.
  • In welke situatie wij gegevens van certificaathouders doorgeven en aan wie.

In alle andere gevallen gebruiken wij de door de certificaathouders verstrekte gegevens alleen voor de promotie van de KOMO-gecertificeerde producten en/of realisatieprocessen en/of diensten.

Op de KOMO-website en de daarbij behorende database wordt toezicht uitgeoefend t.a.v. het ongeautoriseerd uploaden en/of downloaden van informatie en/of het wijzigen van de inhoud. Dergelijke pogingen en pogingen om de beveiliging van onze website en/of bijbehorende database uit te schakelen of te omzeilen zijn verboden. Ook het gebruik van de KOMO-website en/of bijbehorende database voor andere doeleinden dan waarvoor deze bestemd is, is niet toegestaan. Indien een ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik wordt geconstateerd zal daarvan aangifte bij de politie worden gedaan. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met dit toezicht.

Publicatie van documenten

Wij publiceren op de website de volgende documenten:

  • De KOMO-kwaliteitsverklaringen (certificaten e.d.) in PDF indien daarvoor toestemming is verleend door de certificaathouder en betreffende certificatie-instelling.
  • De beoordelingsrichtlijnen (BRL’en) met bijbehorende model kwaliteitsverklaringen in PDF, die de grondslag zijn voor de afgegeven kwaliteitsverklaringen.
  • De ‘standaard’ bestekteksten in Word die behoren bij een BRL zoals die door bestekdeskundigen kan worden toegepast.

Publicatie van reglementen e.d. en bijbehorende documenten

Wij publiceren op onze website de volgende reglementen en bijbehorende documenten:

  • Het reglement voor het gebruik van het beeld- en woordmerk van KOMO.
  • De KOMO-kwaliteitsstandaard voor productcertificatie in PDF, waarin de regels, voorwaarden en eisen zijn opgenomen t.a.v. de publicatie en inhoud van beoordelingsrichtlijnen voor producten en realisatieprocessen en de afgifte en inhoud van kwaliteitsverklaringen
  • De generieke modellen van de verschillende type kwaliteitsverklaringen.
  • De KOMO-kwaliteitsstandaard voor managementsystemen waarin de regels, voorwaarden en eisen zijn opgenomen t.a.v. de publicatie en inhoud van beoordelingsrichtlijnen voor managementsystemen en de afgifte en inhoud van managementsysteemcertificaten.
  • Het reglement van de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC) die verantwoordelijk is voor de beoordeling en aanvaarding van beoordelingsrichtlijnen en de afhandeling van bezwaren tegen het KOMO-bureau t.a.v. van de afhandeling van beoordelingsrichtlijnen en kwaliteitsverklaringen.

Gebruik Mijn KOMO

Bedrijven die beschikken over een geldige KOMO-kwaliteitsverklaring (certificaat en/of attest) hebben het recht op toegang tot Mijn KOMO. In deze omgeving kunnen zij de QR-code downloaden die behoort bij de pagina van de KOMO-website met de gegevens van hun kwaliteitsverklaring. Ook kunnen ze daar een foto uploaden die betrekking heeft op het betreffende product of proces, evenals hun bedrijfslogo en een bedrijfsbeschrijving.
Uiteraard kunnen ze daar ook hun bedrijfsgegevens inzien en eventuele correcties doorgeven, maar ook kunnen ze daar kenbaar maken of ze geïnteresseerd zijn in een blog over hun product en/of proces.

Copyright

De totale inhoud van de website en de bijbehorende database is het eigendom van Stichting KOMO. Alle rechten zijn voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van KOMO mogen geen onderdelen van deze website worden toegepast in andere systemen c.q. worden nagemaakt, verzonden of gekopieerd. Het is wel toegestaan om informatie te downloaden die als zodanig daarvoor ter beschikking is/wordt gesteld, mits correcte bronvermelding wordt toegepast.

Disclaimer

De website en diverse documenten kunnen hyperlinks bevatten naar andere, externe websites. Deze websites kunnen informatie bevatten die ontwikkeld is en onderhouden wordt door andere organisaties. Indien de informatie is ontleend aan andere organisaties, is dat duidelijk aangegeven. Dergelijke hyperlinks en informatie zijn opgenomen voor het gemak van bezoekers van deze website. Stichting KOMO is niet verantwoordelijk voor de inhoud en volledigheid van de betreffende informatie en aanvaardt ook geen aansprakelijkheid hiervoor.

De opgenomen commerciële informatie, handelsnamen en merken over/van producten en/of processen is bedoeld ter verduidelijking; de betreffende certificaathouder is verantwoordelijk voor de daar opgenomen informatie en niet de Stichting KOMO.

Eventuele op andere webpagina’s opgenomen verwijzingen naar specifieke commerciële informatie, producten, processen of diensten c.q. het gebruik van handelsnamen en merken op de website is t.b.v. het gemak van de bezoekers en dient niet te worden opgevat als een aanbeveling of begunstiging daarvan.

Tarieven en betalingen

Alle tarieven zoals vermeld op de website zijn excl. de verschuldigde BTW, tenzij anders vermeld. Stichting KOMO is gerechtigd om te allen tijde de tarieven aan te passen. Wijzigingen worden steeds zo snel als mogelijk doorgevoerd op de website.

Betalingen dienen te worden gedaan binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de betreffende factuur. Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen deze termijn te worden ingediend. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij over het verschuldigde bedrag aan KOMO een rente schuldig gelijk aan de euro-basisrente vermeerderd met twee procent (2%)  vanaf de vervaldag tot aan de betaling. Indien wordt overgegaan tot een invordering is de wederpartij gehouden om de daaruit voortvloeiende kosten te vergoeden.

Geheimhouding en onafhankelijkheid

De informatie op de website mag en zal alleen worden gebruikt t.a.v. KOMO-certificatie. Echter de medewerkers van Stichting KOMO en haar licentienemers zijn gebonden aan geheimhouding over de inhoud van specifieke certificatieprocessen, klachten of bezwaren over het certificatieproces en/of klachten over onder certificaat geleverde producten of uitgevoerde processen.

Op de onafhankelijkheid van de certificatie-instellingen die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van en de controles op de KOMO-kwaliteitsverklaringen (certificaten en/of attesten) oefent de Raad voor Accreditatie (RvA) toezicht uit. De RvA is een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) dat namens de overheid toezicht houdt op de onafhankelijkheid en kwaliteit van certificatieprocessen.

Aansprakelijkheid

Stichting KOMO heeft alles in het werk gesteld om op deze website volledige en juiste informatie te verstrekken. Desondanks is het niet uitgesloten dat er fouten of vergissingen zijn gemaakt. Het is dan ook niet mogelijk om de juistheid, volledigheid of relevantie van de inhoud van de website te claimen. Stichting KOMO accepteert geen claims t.a.v. aansprakelijkheid met betrekking tot fouten, het ontbreken van informatie en de inhoud van de website.

Stichting KOMO, haar licentienemers, certificaathouders, attesthouders en hun medewerkers kunnen en mogen geen (expliciete of impliciete)  garantie geven t.a.v. de inhoud en toepassing van de website.

Toepasselijk recht

Op deze website, alle documenten die behoren bij deze website, ons instrument en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van de website mogen voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen naar aanleiding van deze website zullen bij uitsluiting worden berecht door een door ons uitgekozen rechtbank.

Aanpassen algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Stichting KOMO
Burgemeester van Reenensingel 101
Postbus 420
2800 AK Gouda

Menu sluiten
KOMO