Organisatie

KOMO-bestuur

Het bestuur van Stichting KOMO bestaat uit bestuursleden die, met uitzondering van de onafhankelijke voorzitter, verschillende sectoren uit de bouw- en infraketen vertegenwoordigen. Idealiter:

 • (brancheorganisaties van) certificaathouders; namens de uitvoerende bouw/infra; namens de toeleveranciers; het Verbond van Verzekeraars, namens de certificatie-instellingen
 • een vertegenwoordiger van afnemers en gebruikers
 • een vertegenwoordiger van de voorschrijvers (architecten, ontwerpers, adviseurs dan wel verzekeraars)
 • een vertegenwoordiger namens de opdrachtgevers in de bouw en infra
 • vertegenwoordigers namens de KOMO-licentienemers/certificatie-instellingen

De directeur van KOMO fungeert als secretaris van het bestuur. Het KOMO Bestuur fungeert als Commissie van  beroep en bezwaar.
De actuele samenstelling van het KOMO-bestuur is als volgt:

mr. H.M. Meijdam
Directeur IPO
Onafhankelijk voorzitter
ing. W. van Vreeswijk
NVCi; divisiedirecteur KIWA
Penningmeester
W. Ankersmit
Directeur Vereniging BWTN
O. van Doorn
NVCi; directeur SKH
B.D. Gieskens
Vertegenwoordigt Bouwend Nederland
V. van Egmond
Directeur VNK
N. Vonk
Vertegenwoordigt Verbond van Verzekeraars
T. Zanen
AFNL

KOMO-bureau

Het KOMO-bureau is het secretariaat van KOMO en geeft uitvoering aan dagelijkse en andere werkzaamheden rond KOMO als organisatie en het KOMO-keurmerk.  Op het KOMO-bureau werken:

Ton Jans
Directeur
Erik-Jan de Bont
Operationeel manager
Peter Kosterman
Kwaliteitsadviseur
Ceciel Butterhoff
Communicatieadviseur
Ernst-Jan Luik
Administrateur
Lars Kiebert
Adviseur kwaliteitsborging
Carla van Hemert
Managementassistent
Annelies Schulten
Managementassistent

Tegen beslissingen van het KOMO-bureau t.a.v. certificatie kan in beroep worden gegaan bij de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC, zie hieronder) en voor overige zaken bij het KOMO-bestuur. Tegen het besluit van een beroep bij de KKTC kan hoger beroep worden ingesteld bij het KOMO-bestuur.

Heeft u vragen of suggesties voor KOMO? Stuur die dan bij voorkeur via e-mail: info@komo.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen of ons uw vraag per post sturen. Onze contactgegevens zijn:

Stichting KOMO, Postbus 420, 2800 AK GOUDA
Tel. 085 –  486 24 20

KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC)

Alles wat het KOMO-keurmerk draagt voldoet niet alleen aan private kwaliteitseisen, maar ook aan alle relevante overheidsregelgeving. De KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie toetst of een certificatieregeling van KOMO voldoet aan de eisen van KOMO en de afspraken die met de licentienemers zijn gemaakt. De aansluiting bij de regelgeving is daar onderdeel van.

De KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de organisatie. De KKTC bestaat uit deskundigen uit de bouw en infra. Deze deskundigen worden voorgedragen door de bij de KOMO-kwaliteitssystematiek betrokken partijen. Het stichtingsbestuur benoemt de leden van de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie.

De KKTC zorgt ervoor dat de KOMO beoordelingsrichtlijnen en bijbehorende modelcertificaten zowel inhoudelijk als procedureel voldoen aan de KOMO-kwaliteitsstandaard en de afspraken met de licentienemers. Met het oog op de permanente kwaliteitsbeheersing beoordeelt de KKTC de risicoanalyse van de relevante parameters van de beoordelingsrichtlijnen. Daarna voert de KKTC tijdens de ter visie legging (kritiekperiode) een integrale toets uit op de juistheid van de inhoud van de beoordelingsrichtlijn, evenals op de gekozen kwaliteitsbewaking door de certificeringinstellingen van de productie- en uitvoeringsprocessen van de certificaathouder(s). Daarnaast beoordeelt de KKTC de gereedgekomen private beoordelingsrichtlijnen voor aanvaarding.

De voorzitter van de KKTC is Jos Lichtenberg. De KKTC bestaat op dit moment verder uit:

 • Jack van Everdink
 • Piet de Graaf
 • Ralph Hamerlinck
 • Peter Kosterman, secretaris
 • Michiel Nieuwenhuys
 • Johan Veenbaas

Bas van Etten (SKH) en Ton Jans (directeur KOMO) zijn als adviseur aan de KKTC toegevoegd.

De KKTC is op zoek naar versterking. Belangstelling? Neem dan contact op met KOMO.

Menu sluiten
Komo