Organisatie

KOMO Bestuur

Het bestuur van Stichting KOMO bestaat uit bestuursleden die, met uitzondering van de onafhankelijke voorzitter, verschillende sectoren uit de bouw- en infraketen vertegenwoordigen. Idealiter:

 • (brancheorganisaties van) certificaathouders; namens de uitvoerende bouw/infra; namens de toeleveranciers; het Verbond van Verzekeraars, namens de certificatieinstellingen
 • een vertegenwoordiger op voordracht van de KOMO Adviesraad
 • een vertegenwoordiger van afnemers en gebruikers
 • een vertegenwoordiger van de voorschrijvers (architecten, ontwerpers, adviseurs dan wel verzekeraars)
 • een vertegenwoordiger namens de opdrachtgevers in de bouw en infra
 • vertegenwoordigers namens de KOMO-licentienemers/certificatie instellingen

De actuele samenstelling van het KOMO Bestuur is als volgt:

 • De heer mr. H.M. Meijdam, onafhankelijk voorzitter (directeur IPO)
 • De heer drs. ing. B. Benz (NVCi; directeur SKG-IKOB)
 • De heer  B.D. Gieskens (vertegenwoordigt Bouwend Nederland)
 • De heer T. Pielkenrood (NVTB)
 • De heer ing. F. Schipper (Bond van Verzekeraars; manager engineering Allianz)
 • De heer ing. W. van Vreeswijk, penningmeester (NVCi; divisiedirecteur KIWA)
 • De heer T. Zanen (AFNL)

De directeur van KOMO fungeert als secretaris van het bestuur.

KOMO Bureau

Het KOMO Bureau is het secretariaat van KOMO en geeft uitvoering aan dagelijkse en andere werkzaamheden rond KOMO als organisatie en het KOMO-keurmerk. Het KOMO Bureau wordt geleid door:

 • Ton Jans (directeur)
 • Jack van Everdink (kwaliteitsmanager)

Tegen beslissingen van het KOMO Bureau t.a.v. certificatie kan in beroep worden gegaan bij de KKTC (zie hieronder) en voor overige zaken bij het KOMO Bestuur. Tegen het besluit van een beroep bij de KKTC kan hoger beroep worden ingesteld bij het KOMO Bestuur.

Heeft u vragen of suggesties voor KOMO? Stuur die dan bij voorkeur via e-mail: info@komo.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen of ons uw vraag per post sturen. Onze contactgegevens zijn:

Stichting KOMO, Postbus 420, 2800 AK GOUDA
Tel. (085) 486 2420

KOMO Adviesraad (KAR)

De KOMO Advies Raad (KAR) vervult een cruciale functie binnen Stichting KOMO. Via de Adviesraad betrekt Stichting KOMO zoveel mogelijk branches uit de bouwketen bij de activiteiten en beleidsvoorbereiding. In de KAR zijn vertegenwoordigers van de bij certificatie belanghebbende branche- en sectororganisaties actief, evenals verzekeraars. In de KAR zijn er ook twee zetels voor certificerende instellingen. De andere KOMO licentienemers kunnen als waarnemer bij vergaderingen aanwezig zijn. De voorzitter van de KAR wodt benoemd door het KOMO Bestuur.De huidge voorzitter van de KAR is Hans Ouwerkerk, directeur van Martens Kunststoffen.

De huidige samenstelling van de KAR is:

 • De heer H.M.L. Schuur (Betonplatform)
 • De heer A.F. de Vries (Bouwend Nederland)
 • Mevr. W. Visser (BNB)
 • De heer P.M. Broere (BRBS recycling)
 • De heer ir. J.G. Ouwerkerk (voorzitter) (Bureau leidingen)
 • De heer ing. G.A. Westenbroek (KNB)
 • De heer A.J.M. Jans (directeur KOMO, secretaris) (KOMO)
 • De heer J.A.A. van Everdink (notulist) (KOMO)
 • De heer P. van der Mars (Kon. Metaalunie)
 • De heer H. Zwaanenburg (NBvT)
 • De heer J. Blaakmeer en/of mevr. M.L. Daarnhouwer-Beers (NeMO)
 • De heer ir. C. van der Plas (NEVUL)
 • De heer ing. C. van Putten (NLVB)
 • De heer O. van Doorn, de heer ir. O.T.H. van Panhuys (NVCi)
 • De heer A.F. de Vries (OBN)
 • De heer D. van der Bom (Probasys Benelux)
 •  De heer D. van Moorsel (Prodak)
 • De heer R. Braaksma (VBR)
 • De heer A.W.A. van den Engel (VEBIDAK)
 • De heer A. van Oosten (VHN)
 • De heer M. Cummen (VHS)
 • De heer G. Dijsselbloem (VKL)
 • Mevr. V. van Egmond (VNK)

KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC)

Alles wat het KOMO-keurmerk draagt voldoet niet alleen aan private kwaliteitseisen, maar ook aan alle relevante overheidsregelgeving. De KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie toetst of een certificatieregeling van KOMO voldoet aan de eisen van KOMO en de afspraken die met de licentienemers zijn gemaakt. De aansluiting bij de regelgeving is daar onderdeel van.

De KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de organisatie. De KKTC bestaat uit deskundigen uit de bouw en infra. Deze deskundigen worden voorgedragen door de bij de KOMO kwaliteitssystematiek betrokken partijen. Het stichtingsbestuur benoemt de leden van de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie.

De KKTC zorgt ervoor dat de KOMO beoordelingsrichtlijnen en bijbehorende modelcertificaten zowel inhoudelijk als procedureel voldoen aan de KOMO kwaliteitsstandaard en de afspraken met de licentienemers. Met het oog op de permanente kwaliteitsbeheersing beoordeelt de KKTC de risicoanalyse van de relevante parameters van de beoordelingsrichtlijnen. Daarna voert de KKTC tijdens de ter visie legging (kritiekperiode) een integrale toets uit op de juistheid van de inhoud van de beoordelingsrichtlijn, evenals op de gekozen kwaliteitsbewaking door de certificeringinstellingen van de productie- en uitvoeringsprocessen van de certificaathouder(s). Daarnaast beoordeelt de KKTC de gereedgekomen private beoordelingsrichtlijnen voor aanvaarding.

De KKTC fungeert als College van beroep en bezwaar ten aanzien van beslissingen van het KOMO Bureau inzake certificatiezaken.

De onafhankelijke voorzitter van de KKTC is Ger van der Wal; de KKTC bestaat op dit moment voorts uit:

 • Guido Coppens
 • Jack van Everdink, secretaris
 • Piet de Graaf
 • Michiel Nieuwenhuys

Als adviseurs zijn aan de KKTC toegevoegd: directeur Ton Jans van KOMO en Bas van Etten namens NVCi.

Menu sluiten
Komo