Organisatie

KOMO-bestuur

Het bestuur van Stichting KOMO bestaat uit bestuursleden die, met uitzondering van de onafhankelijke voorzitter, verschillende sectoren uit de bouw- en infraketen vertegenwoordigen. Idealiter:

 • (brancheorganisaties van) certificaathouders; namens de uitvoerende bouw/infra; namens de toeleveranciers; het Verbond van Verzekeraars, namens de certificatieinstellingen
 • een vertegenwoordiger op voordracht van de KOMO Adviesraad
 • een vertegenwoordiger van afnemers en gebruikers
 • een vertegenwoordiger van de voorschrijvers (architecten, ontwerpers, adviseurs dan wel verzekeraars)
 • een vertegenwoordiger namens de opdrachtgevers in de bouw en infra
 • vertegenwoordigers namens de KOMO-licentienemers/certificatie instellingen

De actuele samenstelling van het KOMO-bestuur is als volgt:

 • De heer mr. H.M. Meijdam, onafhankelijk voorzitter (directeur IPO)
 • De heer W. Ankersmit (Directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland)
 • De heer O. van Doorn (NVCi; directeur SKH)
 • De heer B.D. Gieskens (vertegenwoordigt Bouwend Nederland)
 • De heer T. Pielkenrood (NVTB)
 • De heer N. Vonk (namens Verbond van Verzekeraars)
 • De heer ing. W. van Vreeswijk, penningmeester (NVCi; divisiedirecteur KIWA)
 • De heer T. Zanen (AFNL)

De directeur van KOMO fungeert als secretaris van het bestuur. Het KOMO Bestuur fungeert als Commissie van  beroep en bezwaar.

KOMO-bureau

Het KOMO-bureau is het secretariaat van KOMO en geeft uitvoering aan dagelijkse en andere werkzaamheden rond KOMO als organisatie en het KOMO-keurmerk.  Op het KOMO-bureau werken:

 • Ton Jans (directeur)
 • Jack van Everdink (kwaliteitsmanager)
 • Peter Kosterman (kwaliteitsmedewerker)
 • Ceciel Butterhoff (communicatieadviseur)
 • Ernst-Jan Luik (financiële administratie)
 • Managementassistent

Tegen beslissingen van het KOMO-bureau t.a.v. certificatie kan in beroep worden gegaan bij de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC, zie hieronder) en voor overige zaken bij het KOMO-bestuur. Tegen het besluit van een beroep bij de KKTC kan hoger beroep worden ingesteld bij het KOMO-bestuur.

Heeft u vragen of suggesties voor KOMO? Stuur die dan bij voorkeur via e-mail: info@komo.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen of ons uw vraag per post sturen. Onze contactgegevens zijn:

Stichting KOMO, Postbus 420, 2800 AK GOUDA
Tel. 085 –  486 24 20

KOMO Adviesraad (KAR)

De KOMO Advies Raad (KAR) vervult een cruciale functie binnen Stichting KOMO. Via de Adviesraad betrekt Stichting KOMO zoveel mogelijk branches uit de bouwketen bij de activiteiten en beleidsvoorbereiding. In de KAR zijn vertegenwoordigers van de bij certificatie belanghebbende branche- en sectororganisaties actief, evenals verzekeraars. In de KAR zijn er ook twee zetels voor certificerende instellingen. De andere KOMO-licentienemers kunnen als waarnemer bij vergaderingen aanwezig zijn. De voorzitter van de KAR wordt benoemd door het KOMO-bestuur. De huidge voorzitter van de KAR is Hans Ouwerkerk, directeur van Martens Kunststoffen.

De huidige samenstelling van de KAR bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • Betonplatform
 • Bouwend Nederland
 • Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen BNB
 • BRBS recycling
 • Bureau leidingen
 • Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek KNB
 • KOMO
 • Koninklijke Metaalunie
 • Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie NBvT
 • Nederlandse Mortelorganisatie NeMO
 • Nederlandse Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Vulstof voor Bitumineuze
  Werken NEVUL
 • Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen NLVB
 • Nederlandse Vereniging Certificatie-instellingen NVCi
 • Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland OBN
 • Vereniging van producenten en leveranciers van bitumen afdichtingsystemen (ProBitumen Benelux)
 • Prodak
 • Vereniging van gecertificeerde Beton Reparatiebedrijven VBR
 • Brancheorganisatie voor bitumineuze en kunststof dakbekkingsbedrijven VEBIDAK
 • Verduurzaamd Hout Nederland VHN
 • Vereniging fabrieken van Hang- en Sluitwerk VHS
 • Vereniging van Kalkzandsteen Lijmbedrijven VKL
 • Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform VNK

KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC)

Alles wat het KOMO-keurmerk draagt voldoet niet alleen aan private kwaliteitseisen, maar ook aan alle relevante overheidsregelgeving. De KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie toetst of een certificatieregeling van KOMO voldoet aan de eisen van KOMO en de afspraken die met de licentienemers zijn gemaakt. De aansluiting bij de regelgeving is daar onderdeel van.

De KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de organisatie. De KKTC bestaat uit deskundigen uit de bouw en infra. Deze deskundigen worden voorgedragen door de bij de KOMO-kwaliteitssystematiek betrokken partijen. Het stichtingsbestuur benoemt de leden van de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie.

De KKTC zorgt ervoor dat de KOMO beoordelingsrichtlijnen en bijbehorende modelcertificaten zowel inhoudelijk als procedureel voldoen aan de KOMO-kwaliteitsstandaard en de afspraken met de licentienemers. Met het oog op de permanente kwaliteitsbeheersing beoordeelt de KKTC de risicoanalyse van de relevante parameters van de beoordelingsrichtlijnen. Daarna voert de KKTC tijdens de ter visie legging (kritiekperiode) een integrale toets uit op de juistheid van de inhoud van de beoordelingsrichtlijn, evenals op de gekozen kwaliteitsbewaking door de certificeringinstellingen van de productie- en uitvoeringsprocessen van de certificaathouder(s). Daarnaast beoordeelt de KKTC de gereedgekomen private beoordelingsrichtlijnen voor aanvaarding.

De voorzitter van de KKTC is Ger van der Wal. De KKTC bestaat op dit moment verder uit:

 • Guido Coppens
 • Jack van Everdink, secretaris
 • Piet de Graaf
 • Michiel Nieuwenhuys
 • Peter Kosterman

Als adviseurs zijn aan de KKTC toegevoegd: directeur Ton Jans van KOMO en Bas van Etten namens NVCi. De KKTC is op zoek naar versterking. Belangstelling? Neem dan contact op met KOMO.

Menu sluiten
Komo