Privacy en Cookieverklaring KOMO

KOMO respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Eventuele persoonlijke informatie die u verschaft behandelen wij strikt vertrouwelijk en gebruiken wij alleen voor het door u aangegeven doel. Indien van toepassing worden persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij maken gebruik van Google Analytics om onze website te onderhouden en te verbeteren.

Gegevensverwerking

Het browsen op de website is anoniem, tenzij u uw gegevens aan ons kenbaar maakt. Indien u een contactformulier instuurt, of per email contact met ons opneemt, bewaren wij de door u verstrekte gegevens zolang als nodig is om uw verzoek volledig af te handelen. De gegevens in onze database, die gedeeltelijk op de website zichtbaar zijn, worden vertrouwelijk behandeld en niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Deze gegevens kunnen wij wel gebruiken ten behoeve van de stimulering van de toepassing van KOMO gecertificeerde producten en/of processen.

KOMO registreert de volgende persoonsgegevens:

  • Van het contact met certificaat- en/of attesthouders worden de namen, emailadressen en telefoonnummers van de contactpersonen (directie, kwaliteitsmanagement en/of pr-marketing) verwerkt voor zover deze aan KOMO zijn verstrekt. Op deze wijze kan KOMO hen informeren over de ontwikkelingen t.a.v. KOMO-certificatie en andere diensten die KOMO hen biedt. Een certificaat- en/of attesthouder kan, na te zijn ingelogd op de KOMO-website, de gegevens van uitsluitend zijn contactpersonen inzien en aangeven of deze moeten worden gewijzigd of worden verwijderd. Op het moment dat de geldigheid van zijn laatste certificaat of attest (wat van toepassing is) vervalt, verwijdert KOMO de betreffende gegevens en beschikt KOMO niet langer over deze gegevens.
  • Voor de communicatie over certificatieschema’s en de verstrekte certificaten en/of attesten worden van de licentienemers (certificatie-instellingen en/of schemabeheerders) de namen, emailadressen en telefoonnummers van de contactpersonen voor de verschillende certificatieschema’s (voor zover deze aan KOMO zijn verstrekt) bewaard. Bij de publicatie voor kritiek van een certificatieschema worden de naam en het emailadres van de contactpersoon gedurende de periode van ter kritieklegging gepubliceerd op haar website. Deze gegevens van deze personen worden op aangeven van een vertegenwoordiger van een licentienemer gewijzigd en/of verwijderd. Indien een certificatieschema vervalt, verwijderen wij gegevens van de betreffende contactpersoon.
  • In opdracht van KOMO beoordelen de leden van de KOMO Kwaliteitscommissie certificatieregelingen. Nadat gebleken is dat deze voldoen aan de daaraan gestelde en/of te stellen eisen worden deze geaccepteerd. De namen van de leden van deze commissie publiceren wij op de KOMO-website voor zover KOMO daarvoor toestemming heeft. Deze namen worden verwijderd als de betreffende persoon dat bij ons aangeeft, of als zijn/haar lidmaatschap vervalt.
  • Het KOMO-bestuur moet representatief zijn voor de bouwsector en de bouwsector moet weten wie ze eventueel kan aanspreken. De namen van de leden van het KOMO-bestuur en de organisatie die zij representeren worden gepubliceerd op de KOMO-website voor zover KOMO daar toestemming voor heeft. Deze namen worden ook geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK). De betreffende namen worden verwijderd als de betreffende persoon dat bij ons aangeeft of als zijn lidmaatschap vervalt.
  • Van de directeur, de operationeel manager en de kwaliteitsmedewerker van KOMO worden de namen gepubliceerd op de KOMO-website. De operationeel manager is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze namen worden verwijderd als het dienstverband met de betreffende persoon eindigt.

De gegevens van certificaathouders en licentienemers worden door KOMO niet beschikbaar gesteld aan andere organisaties. Voor zover organisaties toestemming hebben voor inzage in de KOMO- database kunnen deze daar geregistreerde namen niet inzien.

Beveiliging

Door ons zijn alle mogelijke voorzorgen genomen om de gegevens van certificaathouders en gebruikers te beschermen. Wel worden gegevens gepubliceerd van de KOMO-kwaliteitsverklaringen (certificaten e.d.) en de eigenaren daarvan. Ook wordt, indien van toepassing en beschikbaar, de geboden prestatiezekerheid gepubliceerd. Door de publicatie van deze gegevens kan een bedrijf worden geselecteerd voor de toepassing van producten en/of realisatieprocessen en kan worden nagegaan of de betreffende KOMO-kwaliteitsverklaring (nog) geldig is.

Uiteraard kunt u op de website zelf uw eigen gegevens inzien. Indien in ons overzicht onverhoopt onjuistheden mochten staan, nodigen wij u uit om ons digitaal of schriftelijk te verzoeken om de betreffende gegevens aan te passen.

De betreffende gegevens worden door ons niet verstrekt aan derden niet anders dan voor de promotie van de toepassing van de betreffende KOMO gecertificeerde producten en/of realisatieprocessen.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Zo kunnen wij bijhouden hoe bezoekers onze website gebruiken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van geanonimiseerde IP-adressen, m.a.w. daarbij worden géén gegevens van de betreffende websitebezoeker opgeslagen, maar alleen welke pagina’s worden bezocht en hoe lang een sessie duurt. De verkregen informatie wordt opgeslagen op een server van Google in de VS. In geval van een wettelijke verplichting kan deze informatie aan derden worden verschaft. Ook wordt de informatie door de provider voor analyse bewerkt. De provider heeft geen toestemming om deze informatie te gebruiken voor andere diensten.

Nieuwsbrief en blogs

KOMO publiceert geregeld een algemene nieuwsbrief (per email) en blogs (op de KOMO-website). Op deze wijze informeren wij onze klanten en geïnteresseerden over zaken en ontwikkelingen t.a.v. KOMO-certificatie. Daarnaast publiceren wij een nieuwsbrief t.b.v. certificaat- en/of attesthouders, ‘MIJN KOMO Actueel’. In deze nieuwsbrief staan zaken die specifiek voor certificaat- en/of attesthouders van belang zijn. Uw email adres wordt alleen aan het betreffende bestand van de nieuwsbrief toegevoegd indien u ons daarvoor toestemming verleent of heeft verleend. U kunt zich op elk willekeurig moment afmelden voor deze nieuwsbrief.

Toepasselijk recht

Op deze website en alle documenten die behoren bij deze website is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen naar aanleiding van deze website zullen bij uitsluiting worden berecht door een door ons uit te kiezen rechtbank.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement wanneer nodig aan te passen. Eventuele wijzigingen publiceren wij op deze website.

Stichting KOMO
Burgemeester van Reenensingel 101
Postbus 420
2800 AK Gouda

Laatst gewijzigd: 16-07-2018

Menu sluiten
Komo