Over KOMO

KOMO is dé specialist in objectief vastgestelde kwaliteit van producten, realisatieprocessen, diensten en personen in de woning-, infra-, water- en utiliteitsbouw. Staat het KOMO-keurmerk ergens op? Dan wordt voldaan aan alle markt- én overheids­eisen. De klant koopt de kwaliteit die is beloofd: aantoonbaar de beste.

Wie is KOMO?

KOMO is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en opgericht in 1962. Doel: de bouwstroom overzichtelijk en de kwaliteit voor bouw en infra transparant maken. KOMO doet dat door het uitgeven van certificaten, nadat objectief en door externe, onafhankelijke deskundigen (geaccrediteerde certificatie-instellingen) is vastge­steld dat een product, realisatieproces of dienst blijvend voldoet aan de eisen die zijn vermeld in een relevante, met alle partijen vooraf overeengekomen BeoordelingsRichtLijn (BRL). Met de kwaliteitscontroles inzake het KOMO-keurmerk zijn ieder jaar circa 600.000 manuren gemoeid. Dat geeft de bouw en infra, één van de allerbelangrijkste economische sectoren, zekerheid. En de opdrachtgevers van die sector vertrouwen: het mes snijdt aan twee kanten, in ieders belang.

KOMO staat voor vertrouwen, duurzaamheid, innovatie en kostenbesparing

Vertrouwen omtrent de vraag of producten, processen en personen voldoen aan de kwaliteits- en milieueisen die marktpartijen en overheden stellen.

Duurzaamheid in termen van het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare materialen, het streven naar klimaatneutraal bouwen en duurzame verwerkings­methoden.

Innovatie, omdat de bouw- en infrasector -als een van de leidende branches in Europa- gebaat is bij permanente vooruitgang en verbetering van efficiency en resultaten; KOMO stimuleert vernieuwing en verdere kwaliteitsverbeteringen.

Kostenbesparing, onder andere omdat KOMO-certificering transactiekosten terugdringt, bouwplaats- en faalkosten helpt te verminderen, kwaliteitsbor­gingskosten beheersbaar en bouwwerken optimaal verzekerbaar maakt. Bij de toepassing van KOMO-gecertificeerde bouwmaterialen zijn geen partijkeuringen van KOMO-gecertificeerde bouwmaterialen nodig.

Gevestigd in Gouda

KOMO is gevestigd in Gouda, heeft een compacte kantoorstaf en beheert circa 400 BRL-en en circa 5.000 KOMO-certificaten en bijbehorende KOMO-keurmerken van Nederlandse en buitenlandse producenten, fabrikanten, importeurs, bouwbedrijven, onderaan­nemers, dienstverleners en leveranciers.

Internationale marktwerking bevorderen

De vraagzijde van de markt zegt: „Ik wil KOMO.” De aanbodzijde komt aan die wens tegemoet door te leveren of te realiseren onder KOMO-certificaat (in vrijwel alle gevallen direct identificeerbaar door het KOMO-keurmerk op product, verpakking en/of afleveringsbon). Zo komen vraag en aanbod bij elkaar en bevordert KOMO de marktwerking. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Op deelmarkten in (met name Europese) buitenlanden is het KOMO-keurmerk eveneens een factor van betekenis. De reputatie van de kwaliteitsentiteit KOMO helpt vraag en aanbod grenzeloos samenkomen. KOMO is lid van de UEAtc: de Union Européenne pour l’Agrément de Technique dans la Construction (European Union for technical approval in construction). Dat is het vrijwillige samenwerkingsverband van zestien organisaties in Europa die gecertificeerde kwaliteit voor de bouw- en infrasector organiseren.

KOMO luistert, initieert, geeft antwoord en informeert

  • KOMO luistert naar haar stakeholders en anticipeert op marktonwikkelingen
  • KOMO initieert innovaties en draagt bij aan initiatieven van partners
  • KOMO faciliteert kwaliteitsborging in de bouw door middel van KiK
  • KOMO informeert de bouwconsument over de meerwaarde van bouwkwaliteit
  • KOMO licht opdrachtgevers in bouw en infra in over kwaliteitsstandaarden
  • KOMO ondersteunt pro actief het voldoen aan bouwregelgeving in de praktijk

Zullen we kennismaken?

Maak kennis met de Raad van Toezicht, het KOMO-bureau, de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC), het KOMO-Strategieberaad, de KOMO-Beleidscommissie en de Commissie van Bezwaar van de Stichting KOMO.

Menu sluiten
KOMO