BRL-en

BRL-en: private eisen zijn de basis van het KOMO-keurmerk

KOMO is de onafhankelijke stichting die het KOMO-keurmerk beheert. KOMO certificeert niet zelf, maar geeft het KOMO-merk in licentie aan certificatie-instellingen. Daarbij ziet KOMO erop toe dat deze certificerende instellingen zorgvuldig met het merk omgaan en zich houden aan de KOMO-richtlijnen.

KOMO is een private stichting, niet gelieerd aan de overheid. De certificatieregelingen van KOMO voldoen aan de Nederlandse regelgeving voor bouw en infrastructuur, waaronder het Bouwbesluit, en aan de markteisen. De certificatie-instellingen staan, met betrekking tot KOMO, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA) t.a.v. hun onafhankelijkheid, deskundigheid en correcte toepassing. KOMO-certificaten zijn dus private, betrouwbare certificaten.

In de KOMO-certificatieregelingen, de beoordelingsrichtlijnen of BRL-en, zijn de behoeften van partijen in de bouw- en infrasector ingevuld t.a.v. kwaliteitseisen en toepassingen. Doordat de KOMO-beoordelingsrichtlijnen worden opgesteld door een breed samengesteld College van Deskundigen waarin de betreffende marktpartijen zijn vertegenwoordigd, is het opnemen van de markteisen geborgd.
Overzicht van Colleges van Deskundigen.

Kritiekversies van BRL-en

Technische inhoudelijke wijzigen en nieuwe beoordelingsrichtlijnen worden voor kritiek gepubliceerd (tervisielegging) zodat betrokkenen wensen en suggesties kunnen inbrengen. Daarmee wordt zeker gesteld dat KOMO-certificaten en attesten zoveel mogelijk aansluiten bij de marktbehoeften. Zo worden de kwaliteit en de efficiency in de bouw en infra verhoogd en de faalkosten beperkt.

Overzicht van voor kritiek gepubliceerde BRL’en.

Aanvullend kunnen ook aansluitingen op de regelgeving (waaronder het Bouwbesluit) in de KOMO-certificatieregelingen zijn/worden opgenomen.

Meer overzichten

Bekijk infographic Proces Beoordelingsrichtlijnen

Menu sluiten
KOMO