KOMO van 1962 tot nu: passie voor bouw- en infrakwaliteit

KOMO kijkt al meer dan 60 jaar vooruit. Vernieuwt zichzelf voortdurend, beweegt mee met de bouwpraktijk én ondersteunt bovenal de kwaliteitseisen die de markt stelt. Dat doet KOMO in samenwerking met honderden marktpartijen, bouw- en infrades­kundigen, brancheorganisaties en andere betrokkenen. Een hechte coalitie, met optimale kwaliteit als focus en vooruitgang als gezamenlijk perspectief.

2024

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, kortweg Wkb, is ingegaan op 1 januari 2024. Kwaliteit krijgt hierdoor een andere dimensie. Onder de Wkb spelen certificaten een grotere rol in verband met de risicoreductie en de bewijslast voor de bouwer.

KOMO ontwikkelt de Wkb-prestatieladder. De ladder is een nationaal gedragen, geharmoniseerde waarderingssystematiek van kwaliteitsregelingen. Een centraal platform waar kwaliteitsregelingen op geharmoniseerde wijze worden gewaardeerd in lijn met het proces van kwaliteitsborging. Naarmate meer treden worden gescoord, hoeft de kwaliteitsborger minder borgingsinspanning te leveren om de voorgeschreven processtappen te doorlopen.

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om prefab bouwonderdelen of complete prefab woningen KOMO te certificeren.

2023

Groen certificaat

Met de horizontale BRL 7010 ‘Hernieuwbare, dan wel gerecyclede content van het KOMO-gecertificeerde product’ draagt KOMO bij aan het zichtbaar maken van aspecten als duurzaamheid, CO2-prestaties, levenscyclus en hergebruik.

2021

Bewijs voor kwaliteit met KOMO

KOMO-certificaten zijn steeds belangrijker als bewijs voor bouwkwaliteit. Met de introductie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de Omgevingswet worden ook de aansprakelijkheid en de bewijslast van de bouwer aangepast in het Burgerlijk wetboek. Als bouwwerken gebreken vertonen is de bouwer hiervoor aansprakelijk, ook na oplevering. De bouwer heeft hierbij de bewijslast. Hij moet kunnen aantonen dat hij goed werk heeft geleverd en niet aansprakelijk is voor de schade. De bouwer, en met hem zijn onderaannemers en toeleveranciers, zullen deze bewijslast dus goed moeten managen. KOMO-certificaten bieden vertrouwen en leveren bewijs!

2017

KOMO nog sterker in Europa

In mei 2017 treedt KOMO toe tot de UEAtc, de Union Européenne pour l'Agrément de Technique dans la Construction (European Union for technical approval in construction). Deze Europese koepel is de bundeling van organisaties die zich bezighouden met het agenderen en laten certificeren van kwaliteitsaspecten in de bouw- en infrasector. Doelstelling van de UEAtc is om bij te dragen aan een open Europese markt, en de wederzijdse erkenning van certificatie en attestering te bevorderen. Daarnaast draagt UEAtc bij aan het vertrouwen in technische standaarden en innovaties die onder deze standaarden worden ontwikkeld. Het KOMO-merk staat steeds sterker in Europa.

2016

KOMO ontwikkelt KiK op verzoek van de markt

Meer dan 30 (branche)organisaties vragen KOMO in 2015 om een passend antwoord te ontwikkelen op het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de bijbehorende wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek. Het KOMO instrument Kwaliteitsborging (KiK) wordt medio 2016 geïntroduceerd als hét generieke kwaliteitsborgingsinstrument, dat geschikt is voor alle soorten bouwwerken, ook in de infrasector.
KiK is beschikbaar in vier modules: KiK voor ontwikkelaars en voorschrijvers, KiK voor bouwers, KiK voor kwaliteitsborgers men KiK voor Bouw- en Woningtoezicht. De hele bouwkolom plus het bevoegd gezag kan één kwaliteitstaal spreken. Op basis van kwaliteitsborging met KiK zijn verzekeraars bereid een prestatieverzekering af te geven op de betreffende bouwwerken.

2012

Meer dan 6.000 KOMO-kwaliteitsverklaringen

Er zijn inmiddels circa 6.300 KOMO-kwaliteitsverklaringen en circa 4.500 KOMO-certificaathouders.

2008

Verhuizing naar Gouda

KOMO verhuist van Rijswijk naar Gouda.

2005

KOMO erkende kwaliteitsverklaring

Introductie van het begrip erkende kwaliteitsverklaring (nu: verklaring van erkende aansluiting) in het kader van het Bouwbesluit.

1999

Besluit bodemkwaliteit en KOMO

In het kader van de het Bouwstoffenbesluit (nu bekend onder de naam Besluit bodemkwaliteit) wordt de aanwezigheid van een KOMO-kwaliteitsverklaring geaccepteerd als bewijs dat aan de regelgeving wordt voldaan.

1992

Bouwbesluit baseert zich mede op KOMO-kwaliteitsverklaringen

Het Bouwbesluit treedt in werking. Het Bouwbesluit verwijst direct naar KOMO-kwaliteitsverklaringen.

1990

Het eerste KOMO-procescertificaat

Het eerste KOMO-procescertificaat wordt afgegeven. Dit eerste procescertificaat betreft hellende daken.

1988

Certificatie-instellingen geven KOMO-kwaliteitsverklaringen af

Certificerende instellingen beginnen met zelfstandig KOMO-certificaten af te geven, onder auspiciën van KOMO.

1984

Het eerste KOMO-attest

Het KOMO-attest wordt gelanceerd. Dat is een certificaat dat de prestaties in de toepassing (met andere woorden: in het bouwwerk of een deel daarvan) van een bouwproduct, een bouwelement of een bouwsysteem beschrijft.

1968

Het eerste KOMO-certificaat

Het eerste KOMO-certificaat voor PE vuilniszakken komt tot stand. KOMO vuilniszakken zijn eigenlijk een vreemde eend in de bijt. Dat komt omdat KOMO (in plaats van zoals aanvankelijk op ‘alles’) zich later voornamelijk op de bouw- en infrasector richt. De vuil­niszakken voorzien van het KOMO-keurmerk bestaan echter nog steeds - en zijn, zoals mag worden verwacht, de allerbeste vuilnis­zakken die te koop zijn. Kwaliteit zoals beloofd.

1962

Zekerheid omtrent kwaliteit

KOMO wordt opgericht en heette toen voluit: Keuring en Onderzoek Materialen Openbare werken. Een zelfstandige stichting, ressorterend onder de Vereniging Nederlandse Gemeenten, die gemeenten zekerheid moest bieden omtrent de kwaliteit van in te kopen waren. Waaronder producten voor de bouw en voor de infrasector. KOMO staat al lang niet meer voor de naam van toen, maar is anno nu een geheel onaf­han­kelijk en sterk merk, met private kwaliteitseisen in de bouw als grondslag. KOMO is een 100% private organisatie, zonder formele banden met overheden.

Menu sluiten
KOMO