Gratis KOMO-bestekservice voor bestekschrijvers

KOMO is dé specialist in objectief en onafhankelijk vastgestelde kwaliteit voor de woning-, utiliteits-, weg- en waterbouw. Speciaal voor bestekschrijvers (architecten, ontwerpers, constructeurs en bestekdeskundigen) stelt KOMO een catalogus met bestekspecificaties gratis beschikbaar.

Deze KOMO-bestekcatalogus is opgenomen in het Open Specificatie Formaat (OSF) dat werd ontwikkeld door de leveranciers van besteksoftware­ KUBUS, Ibis, DUNCAN, Zeeboer en De Twee Snoeken. Met deze gratis bestekservice brengt KOMO vraag en aanbod naar objectief getoetste (product)informatie, zowel bij voorschrijvers als in de bouw- en inframarkt, samen.

KOMO stelde inmiddels ruim 400 bestekspecificaties op, gebaseerd op haar BRL-en voor producten, realisatieprocessen en diensten in bouw en infra. De specificaties zijn ontwikkeld in samenwerking met de deskundigen van de certificerende instellingen, vervolgens steeds geactualiseerd en geaccordeerd door KOMO. Zo beschikt u altijd over de meest complete informatie.

Op het gebied van bestekinformatie werkt KOMO nauw samen met STABU, KUBUS, Zeeboer, De Twee Snoeken, BNB en FBS.

Inzien, gebruiken en bijdragen aan KOMO bestekspecificaties

De bestekspecificaties van KOMO zijn te raadplegen op de website http://komo.openspecificaties.nl Hier kan iedere specificatie worden ingezien en de specificaties mogen door iedereen worden toegepast. Eventuele opmerkingen of voorstellen voor nieuwe specificaties kunt u als voorschrijver, producent, leverancier, applicateur of bouwer aan KOMO e-mailen. Uw inbreng zal zo mogelijk worden opgenomen. KOMO-certificaathouders kunnen aangeven hoe de huidige specifica­ties eventueel aangepast zouden moeten worden aan hun product. Deze inbreng zal als producentspecifieke specificatie worden toegevoegd.

Gebruiken bestekspecificaties met besteksoftware

Vanuit iedere individuele bestek­spe­cificatie kan in de besteksoftware doorgelinkt worden naar de betreffende BRL-en van daaruit naar de betrokken certi­ficaathouders. Wanneer deze certificaathouders voor hun specifieke (samengestelde) producten specificaties en detailleringen hebben opgesteld, worden deze direct binnen OSF ontsloten en beschikbaar gesteld aan de markt. Op termijn zullen voor alle KOMO product- en proces BRL-en bestek­spe­cificaties zijn opgesteld. Bij updates zal het aantal specificaties verder worden uitgebreid.

  • De laatste update van de specificaties is geweest op 13-9-2017.

In de besteksoftware kunnende specificaties door producenten en bestekschrijvers voor eigen gebruik desgewenst worden bewerkt en opgeslagen in het OSF (maar uiteraard niet in de KOMO-bestekcatalogus zelf).

Achtergrond: Open Specificatie Formaat (OSF)

Door de softwareleveranciers die software op de markt brengen voor het opstellen van be­stekken van bouwprojecten is het Open Specificatie Formaat of OSF (zie voorbeeld) ontwikkeld en geïntroduceerd. De betref­fende leveranciers werken daartoe samen met leveranciers van productinformatie (NBD, BouwConnect en ZeeBoer) en met KOMO in een open bestandsformaat voor de uitwisseling van bestekspecificaties. Het Open Specificatie Formaat ondersteunt zowel de STABU systematiek als andere systemen. Het resultaat is een voor de markt geheel vrij toegankelijke data­base met steeds actuele bestekspecificaties. En dus met alle informatie voor het specificeren van bouwwerken en het aanbieden van objectief getoetste informatie ten behoeve hiervan. Nota bene: hiermee wordt impliciet direct voldaan aan de ‘bewijslast’ die onder de Wkb geheel komt te liggen bij de bouwers en hun leveranciers.

Systematiek KOMO Open Specificaties voor het OSF

Met de certificatie-instellingen is afgesproken dat bij een wijziging van een BRL de bijbehorende bestekspecificaties in overleg met het College van Deskundigen (CvD) zullen worden beoordeeld en aangepast c.q. toegevoegd. Hierdoor zullen in de specificaties de voorwaarden worden opgenomen die volgens deskundigen minimaal vereist zijn. Ook zal voor diverse onderdelen worden aangegeven aan welke grenswaarde een kenmerk voor diverse situaties dient te voldoen. Hierdoor is er een grote mate van zekerheid ten aan zien van de kwaliteit van de bestekspecificaties en staan daarin aanwijzingen voor het stellen van diverse eisen.

Update historie van de KOMO bestekspecificaties

De volgende overzichten van de doorgevoerde updates zijn beschikbaar:

Overzicht OSF update 13-09-2017
Overzicht OSF update 17-03-2017
Overzicht OSF update 26-10-2016
Overzicht OSF update 01-09-2016
Overzicht OSF update 01-6-2016
Overzicht OSF update 31-3-2016
Overzicht OSF update 22-2-2016

Contact over de bestekspecificaties

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jack van Everdink van KOMO, telefoon 085-486 2420, of per email: jve@komo.nl.

Menu sluiten
Komo