Vijf stappen naar KOMO-certificatie

Gecertificeerd worden voor KOMO gaat in vijf stappen. Bekijk ze hier.

Stap 1

U gaat eerst na in onze BRL-en database of voor uw product, systeem, realisatieproces, dienst of managementsysteem een BeoordelingsRichtLijn (BRL) bestaat. T.a.v. het resultaat wordt onderscheid gemaakt tussen het al dan niet bestaan van een beoordelingsrichtlijn.

Situatie 1: er bestaat een BRL

Stap 2

U gaat na in hoeverre of uw product, systeem, realisatieproces, dienst of managementsysteem:

  • Behoort tot het onderwerp (toepassingsgebied) van de KOMO-beoordelingsrichtlijn.
  • Of wordt voldaan aan de eisen zoals vastgelegd in de KOMO-beoordelingsrichtlijn.
  • Of uw kwaliteitssysteem voldoet aan de gestelde eisen.

Als naar uw mening uw product, systeem, realisatieproces, dienst of managementsysteem voldoet, kunt u een aanvraag voor certificering indienen bij een certificerende instelling die is toegelaten voor het betreffende onderwerp met de daarvoor vereiste en bijbehorende documenten.

Echter als uw product, systeem, realisatieproces of dienst een innovatie betreft en er daarvoor (nog) géén norm of richtlijn bestaat, dan kunt u een aanvraag indienen voor een KOMO-innovatiecertificaat bij een certificerende instelling. Deze procedure staat bij aanvraag innovatiecertificaat.

Vind certificaten

Stap 3

Na ontvangst van uw aanvraag zal de certificatie-instelling u een offerte toezenden met daarbij een plan van aanpak voor het toelatingsonderzoek. Tijdens het toelatingsonderzoek gaat de certificatie-instelling na of uw producten, processen, systemen, diensten of managementsysteem en uw systeem van interne kwaliteitsbewaking (IKB) voldoen aan de eisen van de BRL. Ook wordt daarbij nagegaan of de personen die betrokken zijn bij het proces voldoen aan kwalificatie-eisen en over de vereiste deskundigheid beschikken.

Stap 4

Nadat gebleken is dat aan alle eisen wordt voldaan, ontvangt u het gevraagde KOMO-certificaat. Dit wordt gepubliceerd op de KOMO-website, zodat afnemers het certificaat altijd eenvoudig kunnen vinden. Indien het certificaat een aansluiting heeft op het Bouwbesluit en/of het Besluit Bodemkwaliteit wordt dat eveneens op het certificaat en op onze website vermeld.

Een KOMO-certificaat heeft in het algemeen een onbeperkte geldigheidsduur. Uiteraard controleert de certificatie-instelling geregeld of u blijft voldoen aan de eisen. Indien dat niet het geval is, dan zal deze u maatregelen (sancties) opleggen en kan deze zelfs uw certificaat schorsen of zelfs intrekken. Ook worden de beoordelingsrichtlijnen en bijbehorende certificaten regelmatig aangepast aan de nieuwe (markt)ontwikkelingen, regelgeving en normen. Het is daarom belangrijk om op onze website te controleren of het certificaat nog geldig is.

In afwijking van het bovenstaande kan het College van deskundigen (CvD) besluiten dat certificaten met een beperkte geldigheidsduur moeten worden afgegeven.

KOMO-attesten hebben een maximale geldigheid van vijf jaar. Hiervoor vinden geen tussentijdse controles plaats.

Stap 5

Bij certificeren speelt het opvolgen van uw systeem van interne kwaliteitsbewaking een hoofdrol. Daarvoor voert een certificerende instelling diverse keren per jaar (on-) aangekondigd controles uit.

Bij productcertificatie worden tijdens deze controlebezoeken productmonsters meegenomen voor onderzoek door een onafhankelijk laboratorium. Ook kunnen monsters uit de markt worden onderzocht. De frequentie en het type onderzoek worden door het College van Deskundigen (CvD) in de beoordelingsrichtlijn vastgelegd. Op deze wijze wordt de kwaliteit van het product extern geborgd.

Bij procescertificatie worden geregeld controlebezoeken gebracht aan het bedrijf, voor de controle van de interne kwaliteitsbewaking, maar worden ook realisatieprojecten bezocht en het eindresultaat gecontroleerd. De frequentie en het type onderzoek worden door het College van Deskundigen (CvD) in de beoordelingsrichtlijn vastgelegd. Op deze wijze wordt de kwaliteit van het proces bewaakt.

Bij persoonscertificatie worden geregeld controlebezoeken gebracht aan het bedrijf en/of projecten, waarbij wordt nagegaan of de betreffende persoon nog voldoet aan de eisen en wordt het eindresultaat van zijn werkzaamheden gecontroleerd. Het type onderzoek en de frequentie worden door het College van Deskundigen (CvD) in de beoordelingsrichtlijn voor procescertificatie vastgelegd. Op deze wijze wordt de kwaliteit van het proces bewaakt.

Bij managementsysteemcertificatie worden geregeld controlebezoeken gebracht aan het bedrijf voor de controle van de interne kwaliteitsbewaking, maar kunnen ook projecten worden bezocht. De frequentie en het type onderzoek worden door het College van Deskundigen (CvD) in de beoordelingsrichtlijn vastgelegd. Op deze wijze wordt de kwaliteit van de interne kwaliteitsbewaking bewaakt.

Situatie 2: er bestaat nog geen BRL

Vindt u geen beoordelingsrichtlijn in onze BRL-en database, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Er is voor het onderwerp een BRL in ontwikkeling, u kunt dat nagaan op onze webpagina met de gegevens over BRL-en in ontwikkeling u kunt dan contact opnemen met de verantwoordelijke certificatie-instelling of schemabeheerder.
  • Het betreft een compleet nieuw onderwerp waarvoor nog geen BRL bestaat en waarvoor geen BRL in ontwikkeling is.
  • Het betreft een innovatie waarvoor geen normen of richtlijnen bestaan.

Gaat het om een compleet nieuw onderwerp voor KOMO? Dan kunt u contact opnemen met een certificerende instelling of schemabeheerder. Indien het geen innovatie betreft zal deze u een offerte toezenden met daarbij een plan van aanpak voor het opstellen van een beoordelingsrichtlijn en het toelatingsonderzoek. Daarna zal deze in overleg met u een Beoordelingsrichtlijn opstellen, onder begeleiding van een College van Deskundigen (CvD). De procedure voor een innovatie staat bij aanvraag innovatie certificaat. In een CvD zijn alle relevante marktpartijen t.a.v. het certificatieonderwerp vertegenwoordigd.

Na vaststelling van de KOMO-beoordelingsrichtlijn gaat de procedure verder zoals beschreven bij gecertificeerd worden op basis van een bestaande BRL (zie hierboven).

Situatie 3: Het betreft een innovatie

 Voorwaarden voor de certificatie van een innovatie zijn:

  • Dat voor het product, systeem of realisatieproces géén norm of richtlijn bestaat en het werkelijk een innovatie betreft;
  • Dat binnen 3 jaar van afgifte van het innovatiecertificaat de innovatie beoordelingsrichtlijn wordt omgezet in normale beoordelingsrichtlijn en het innovatie certificatie in een normaal certificaat.

De certificatie-instelling zal u een offerte toezenden met daarbij een plan van aanpak voor het opstellen van een risicoanalyse, een innovatiebeoordelingsrichtlijn en het toelatingsonderzoek voor het innovatiecertificaat. Daarna zal in overleg met de aanvrager een Expert Team worden samengesteld dat bestaat uit een of meer technisch deskundigen van de aanvrager, een onafhankelijke technisch deskundige die aan derden niet mag communiceren over de technische invulling van de innovatie en een technische deskundige van de certificatie-instelling.

Door het Expert team zal eerst een risicoanalyse opgesteld worden waarin wordt vastgelegd wat de mogelijke risico’s zijn dat de innovatie niet het gewenste kwaliteit en resultaat heeft. Daarna zal op basis van de risicoanalyse een innovatie Beoordelingsrichtlijn (BRL) worden opgesteld, waarvan het bestaan wordt vermeld op de KOMO website, maar de inhoud niet zal worden gepubliceerd. Na vaststelling van de innovatie beoordelingsrichtlijn gaat de procedure verder zoals beschreven op de webpagina gecertificeerd worden op basis van een bestaande BRL.

Bekijk infographic Proces KOMO-certificering

Menu sluiten
KOMO