Wettelijk bouwregels en KOMO

In Nederland gelden wettelijke bouwregels. Dat zijn regels van de Nederlandse overheid en Europese regels. Het gaat om het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit, het Drinkwaterbesluit, het Besluit Energieprestatie gebouwen, de Europese verordening bouwproducten (CPR) en de Europese regeling voor Environmental Product Declarations. Lees er hier meer over.

Nederlandse Bouwbesluit

In het Nederlandse Bouwbesluit staan de Nederlandse regels waaraan bouwwerken moeten voldoen. Deze regels stellen prestatie-eisen aan bouwwerken of onderdelen van bouwwerken.

De eisen worden getoetst aan de hand van normen en regels die de Nederlandse overheid (het ministerie van BZK) heeft bepaald. Het Bouwbesluit bevat de bouwtechnische bepalingen die worden gehanteerd voor het verlenen van een bouwvergunning. Na eventuele invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb): bepalingen waaraan bouwwerken bij oplevering moeten voldoen. De aanvrager van de bouwvergunning moet aantonen dat zijn bouwwerk zal gaan voldoen, en na invoering van de Wkb voldoet, aan het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit geeft eveneens de vereiste bepalingsmethoden voor het aantonen dat aan de eisen zal worden (na invoering Wkb) voldaan.

Over het algemeen stelt het Bouwbesluit eisen aan het bouwwerk of bouwdelen daarvan, dus niet aan producten. Een vertaling is nodig van de eisen van het Bouwbesluit naar eisen waaraan de samenstellende producten moeten voldoen. In KOMO beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) is deze ‘vertaling’ opgenomen en is aangegeven aan welke eisen de betreffende producten hiervoor moeten voldoen resp. op welke wijze de realisatie of applicatieprocessen resulteren in het voldoen aan de betreffende eisen. KOMO zorgt dus voor de brug tussen productkenmerken en het Bouwbesluit en geeft aan op welke wijze het resultaat van realisatie of applicatieprocessen gaat voldoen aan het Bouwbesluit. Deze attesten en/of certificaten worden in de regel geaccepteerd als voldoende bewijs dat deze producten en/of processen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit die van toepassing zijn.

KOMO-attesten en/of -certificaten waarin een aansluiting met het Bouwbesluit is opgenomen zijn eenvoudig herkenbaar aan de term ‘Bouwbesluit’ onderin de oranje balk op het voorblad. Daarnaast wordt op het voorblad duidelijk aangegeven voor welke bouwdelen een aansluiting is opgenomen. In deze attesten en/of certificaten is een tabel opgenomen met de eisen van het Bouwbesluit waarvoor een aansluiting is opgenomen. In deze tabel is eveneens de vereiste grenswaarde aangegeven en op welke wijze wordt voldaan aan de betreffende eis. Na de tabel is een van iedere opgenomen Bouwbesluit bepaling een beschrijving opgenomen met de wijze waarop aan de bepaling wordt voldaan. Het kan zijn dat voor het voldoen aan de betreffende Bouwbesluit bepaling eisen voor de toepassing gelden. Indien dat het geval is, is dat bij de betreffende beschrijving vermeld. Het opnemen van de tabel maakt het voor de lezer eenvoudiger de relevante informatie snel te vinden.

Het Bouwbesluit wordt regelmatig aangepast. Bij wijziging van het Bouwbesluit worden de BRL-en waarop de wijziging betrekking heeft binnen 6 maanden aangepast en de bijbehorende attesten en/of certificaten binnen 1 jaar na de wijziging van het Bouwbesluit. Op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat de attesten en/of certificaten altijd aansluiten op de meest recente versie van het Bouwbesluit en is er daardoor zekerheid dat zal worden voldaan aan de wettelijke eisen. In de certificaten database op deze site staat voor elk attest en/of certificaat duidelijk aangegeven of deze een aansluiting heeft met het Bouwbesluit.

Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit Bodemkwaliteit stelt milieuhygiënische eisen aan grond en steenachtige bouwproducten die in contact kunnen komen met regen-, grond- en oppervlaktewater. T.a.v. bouwwerken betreft het met name ‘steenachtige producten’ die in de gebouwschil en de fundering worden toegepast. Daarvoor zijn in het besluit uitloog- en samenstellingseisen geformuleerd t.a.v. een groot aantal stoffen. Daarnaast zijn in het Besluit bodemkwaliteit voor diverse realisatieprocessen t.a.v. bodembescherming, tegengaan van verspreiding van bodemverontreiniging en benutting van bodemenergie eisen opgenomen.

In de KOMO-certificatieregelingen voor producten en/of processen zijn, waar van toepassing, de betreffende bepalingen opgenomen of aangestuurd. Op deze wijze heeft u altijd de zekerheid dat deze producten voldoen aan de eisen gesteld in het besluit Bodemkwaliteit. In de database met kwaliteitsverklaringen op de homepage van deze site staat aangegeven of deze een aansluiting heeft met het Besluit Bodemkwaliteit. Ook op het voorblad staat de relatie aangegeven door de term ‘Besluit bodemkwaliteit’ onderaan.

Drinkwaterbesluit

In het Drinkwaterbesluit zijn onder andere eisen opgenomen waaraan de leidingen van het drinkwater moeten voldoen. Ook is hierin opgenomen de eisen waaraan warmtapwater moet voldoen om legionella e.d. tegen te gaan.

In de KOMO-certificatieregelingen voor de producten voor drinkwaterleidingen zijn, waar van toepassing, de betreffende bepalingen opgenomen.

Europese Verordening Bouwproducten (‘CPR’)

Sommige bouwproducten en bouwstoffen moeten, op grond van de Europese verordening bouwproducten, in Nederland CE-gemarkeerd worden. Hiermee is rekening gehouden in de kwaliteitsverklaringen. Een CE-verklaring is geen kwaliteitskeurmerk. Meer over de verschillen tussen KOMO en CE.

Andere, specifieke wettelijke eisen

Afhankelijk van het certificatieschema kunnen nog andere specifieke wettelijke eisen van toepassing zijn. Als dit het geval is, dan kunt u er vanuit gaan dat KOMO-kwaliteitsverklaringen hieraan aandacht schenken.

Meer over de toegevoegde waarde van KOMO-certificatie.

Menu sluiten
KOMO