De KOMO-organisatie in kort bestek

KOMO is een stichting zonder winstoogmerk. De kracht van de KOMO certificatiesystematiek is vooral te danken aan de evenwichtige inbreng van diverse partijen: de certificaathouders, de klanten van de certificaathouders en de certificatie-instellingen. Zij brengen de kennis bij elkaar die nodig is om de kwaliteitsdoelstellingen te realiseren en de toegevoegde waarde van het KOMO-merk te waarborgen.

De structuur van Stichting KOMO ziet er als volgt uit:

  • Bestuur
  • Bureau
  • KOMO Adviesraad
  • KOMO-Kwaliteits- en Toetsingscommissie
  • College van Beroep en Bezwaar

Bestuur

Het stichtingsbestuur staat onder leiding van de onafhankelijke voorzitter Henry Meijdam. Het bestuur telt maximaal acht bestuursleden die verschillende sectoren uit de bouwketen vertegenwoordigen. Klik hier voor meer achtergrondinformatie over het bestuur en de actuele samenstelling.

Bureau

Stichting KOMO voert haar activiteiten uit samen met de KOMO partners en KOMO-licentienemers. Daardoor kan KOMO effectief en slagvaardig opereren, met een kleine bezetting van enthousiaste medewerkers. Het bureau staat onder leiding van de directeur Ton Jans.

Klik hier voor meer informatie over het bureau.

KOMO Adviesraad (KAR)

De KOMO Advies Raad (KAR) speelt een cruciale rol binnen Stichting KOMO. Via de Adviesraad wil Stichting KOMO zoveel mogelijk branches uit de bouwketen betrekken bij de activiteiten en beleidsvoorbereiding van KOMO zoals vertegenwoordigers van producenten, verwerkers, voorschrijvers, opdrachtgevers gebruikers etcetera. In de KAR zijn twee zetels voor certificerende instellingen ingeruimd. De andere KOMO licentienemers kunnen als waarnemer bij vergaderingen aanwezig zijn. De onafhankelijke voorzitter van de KAR is Hans Ouwerkerk.

Meer informatie en de aangesloten branches.

KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC)

De KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie speelt een onafhankelijke rol binnen de organisatie. De KKTC bestaat uit een aantal onafhankelijke deskundigen uit de bouw. Deze deskundigen worden voorgedragen door de bij de KOMO kwaliteitssystematiek betrokken partijen. Het stichtingsbestuur benoemt de leden van de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie.

De KKTC zorgt ervoor dat de KOMO beoordelingsrichtlijnen zowel inhoudelijk als procedureel voldoen aan de KOMO kwaliteitsstandaard. De KKTC stelt met het oog op de permanente kwaliteitsbeheersing een risicoanalyse vast voor de relevante parameters van de beoordelingsrichtlijnen. Daarna voert de KKTC tijdens de ter visie legging (kritiekperiode) een integrale toets uit op de juistheid van de inhoud van de beoordelingsrichtlijn, evenals op de gekozen kwaliteits-bewaking door de certificeringinstellingen van de productie- en uitvoeringsprocessen van de certificaathouder(s). Daarnaast beoordeelt de KKTC de gereedgekomen private beoordelingsrichtlijnen voor aanvaarding.

De onafhankelijke voorzitter van de KKTC is Ger van der Wal

Meer informatie en de actuele samenstelling.

College van Beroep en Bezwaar

Het College van Beroep en Bezwaar is in oprichting.

De markt over KOMO

Ton Jans
Ton Jans, Directeur KOMO KOMO systematiek verder uitbouwen en stakeholders erbij betrekken