KOMO-BRL-addendum

Voor de aanvullende certificatie van generieke kenmerken die van toepassing kunnen zijn op verschillende typen bouwproducten, heeft KOMO het BRL-addendum geïntroduceerd.

Een BRL-addendum leest als een reguliere BRL voor productcertificatie en adresseert generieke onderwerpen als: milieuprestaties, duurzaamheid, herbruikbaarheid en dergelijke. Het verschil tussen beide BRL-vormen is dat het BRL-addendum altijd wordt toegepast in combinatie met een bestaande, reguliere BRL. Alleen producten die reeds KOMO gecertificeerd zijn komen in aanmerking voor aanvullende certificatie op basis van het BRL-addendum. Dit leidt tot een KOMO-productcertificaat-addendum: aan het bestaande KOMO-productcertificaat of KOMO-attest-met-productcertificaat wordt een addendum toegevoegd waarin de certificatie-instelling de aanvullend beoordeelde aspecten specificeert.

College van Deskundigen

Het KOMO-BRL-addendum wordt – net als alle reguliere KOMO-BRL’en – inhoudelijk beheerd door een College van Deskundigen (CvD). Dit CvD is zodanig samengesteld dat een algemene deskundigheid ten aanzien van het onderwerp van het BRL-addendum binnen het CvD is geborgd. Specifieke deskundigheid omtrent de wijze waarop de aanvullende aspecten (waarop het BRL-addendum betrekking heeft) binnen bepaalde productgroepen het best kunnen worden vastgesteld en beoordeeld, is niet altijd beschikbaar binnen dit CvD. Daartoe is de inbreng van de CvD’s nodig die de reguliere BRL’en inhoudelijk beheren.

Bepalingsmethoden

In het BRL-addendum zijn generieke bepalingsmethoden vastgelegd. In het geval dat die ontoereikend zijn voor een bepaalde productgroep stelt het CvD dat de reguliere BRL’en voor die productgroep inhoudelijk beheert een specifieke of afwijkende bepalingsmethode vast. Dat CvD is verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van de door haar vastgestelde bepalingsmethode. De aldus vastgestelde bepalingsmethode wordt voorgelegd aan het CvD dat het BRL-addendum beheert. Dat CvD beoordeelt uitsluitend of met de aldus vastgestelde bepalingsmethode alle aspecten die onderwerp vormen van het BRL-addendum worden afgedekt. Het is een controle op volledigheid. Het CvD dat het BRL-addendum beheert ziet ook toe op de vastlegging van specifieke of afwijkende bepalingsmethoden.

Vertegenwoordiging

Wanneer de markt behoefte heeft aan rechtstreekse vertegenwoordiging in het CvD dat het BRL-addendum beheert, kan zij zich tot de schemabeheerder wenden. Die zorgt ervoor dat alle belanghebbende partijen aan het CvD kunnen deelnemen. Vertegenwoordiging in het CvD van certificaathouders en afnemers loopt via brancheorganisaties. Daarnaast kunnen andere belanghebbende partijen, zoals onafhankelijk deskundigen, overheden en maatschappelijke organisaties lid worden van het CvD.

Het eerste KOMO-BRL-addendum is BRL 7010 voor de certificering van hernieuwbare en/of gerecyclede content van KOMO-gecertificeerde producten.

Menu sluiten
KOMO