Waar staan de letters Wkb voor?

Wkb staat voor Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. Het wetsvoorstel betreft een wijziging van de Woningwet (Ww) en het bijbehorend Bouwbesluit (Bb), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Burgerlijk Wetboek (BW). De Wkb is ingegaan op 1 januari 2024.

Welke gevolgen heeft de invoering van de Wkb?

Het wetsvoorstel beoogt met name de verbetering van de positie van de bouwconsument, maar ook die van de opdrachtgever. Invoering van het wetsvoorstel heeft tot gevolg:

  • Dat bouwbedrijven (maar ook hun onderaannemers, waaronder ZZP-ers en hun leveranciers) vanaf 1 juli 2022 tot 20 jaar na oplevering moeten kunnen aantonen dat zij de vereiste kwaliteit hebben geleverd. Zij zijn dus volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles wat zij realiseren. Ook bij bouwwerken die (technisch) niet vergunningplichtig zijn.
  • De toetsing van technisch vergunningplichtige bouwplannen aan het Bouwbesluit en het toezicht daarop tijdens de bouw zullen worden geprivatiseerd onder de verantwoordelijkheid van een kwaliteitsborger. Bij de signalering van onoverkomelijke gebreken moet de kwaliteitsborger dit signaleren bij het bevoegd gezag (Bouw en woningtoezicht).

Meer informatie

Terug naar veelgestelde vragen
Menu sluiten
KOMO