Wat is de status van huidige KOMO-attesten na invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024?

In de KOMO-attesten zijn de randvoorwaarden vastgelegd waaronder bouwproducten of bouwdelen in hun toepassing de geattesteerde prestaties leveren. Die prestaties wijzigen niet als gevolg van de overgang van het Bouwbesluit naar het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Als zodanig behouden de KOMO-attesten op basis van het Bouwbesluit dus zonder meer hun geldigheid. In een enkel geval betekent de overgang van het Bouwbesluit naar het Bbl dat de eisen die de bouwregelgeving aan deze prestaties stelt, veranderen. Kwaliteitsborgers weten wanneer dat het geval is en zullen daar bij hun borgingswerkzaamheden rekening mee houden.

Ook al behouden de KOMO-attesten op basis van het Bouwbesluit hun waarde, ze worden – als de attesthouder daarmee akkoord is – wel omgezet naar het Besluit bouwwerken leefomgeving. De meeste KOMO-beoordelingsrichtlijnen zijn hier reeds op aangepast. Voor die gevallen waar de eisen aan de prestaties wijzigen, lopen veelal reeds aanvullende onderzoeken. De certificatie-instellingen zullen over het algemeen pas een nieuw attest verstrekken op basis van het Bbl per datum inwerkingtreding van dat nieuwe besluit, dus per 1 januari 2024. Tot aan dat moment gelden de attesten op basis van het Bouwbesluit. Alternatief kunnen de certificatie-instellingen al op een eerdere datum een attest verstrekken waarin zowel het Bouwbesluit als het besluit Bbl worden genoemd.

Het bovenstaande geldt niet alleen voor de KOMO-attesten, maar ook voor de andere soorten KOMO-kwaliteitsverklaringen. Voor KOMO-attest-met-productcertificaten en KOMO-procescertificaten is het omzetten naar het Bbl een verplichting waar de certificaathouder zelf geen zeggenschap in heeft.

Terug naar veelgestelde vragen
Menu sluiten
KOMO