Wat is een KOMO-dienstencertificaat?

Een KOMO-dienstencertificaat is een kwaliteitsverklaring met betrekking tot een bepaalde dienst in de bouw- en infrasector. Onder een dienst in de bouw- en infrasector wordt verstaan het uitbrengen van een rapport of een advies ten aanzien van een bouwwerk of infrastructureel werk (of een deel daarvan). In een KOMO-kwaliteitsverklaring voor een dienst wordt verklaard dat de uitvoering van de dienst en de kwaliteit van het rapport overeenstemmen met de eisen zoals opgenomen in de betreffende beoordelingsrichtlijn.

De wensen van de markt wat betreft o.a. kwaliteit en prestaties zoals die in het rapport moeten worden opgenomen zijn de basis voor alle KOMO-dienstencertificaten. Met een KOMO-dienstencertificaat is het kwaliteitssysteem van een bedrijf geborgd t.a.v. uitvoering van de dienst en de kwaliteit van de rapportage. Zo bestaan er bijvoorbeeld certificaten voor bureaus die adviezen uitbrengen over het voorkómen van legionella en maatregelen voor verbetering van het energielabel.

Bij KOMO-dienstencertificaten  wordt door een certificatie-instelling met regelmaat gecontroleerd of de uitvoering van de dienst en de kwaliteit van de rapportage voldoen aan de in de beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen. De keuze voor uitvoering door een bedrijf met een KOMO-dienstencertificaat is dan ook de keuze voor zekerheid, betrouwbaarheid en efficiency. Daarom bieden deze dienstencertificaten aan opdrachtgevers veel toegevoegde waarde. Het belang van dit type kwaliteitsverklaringen zal nog verder toenemen als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking is getreden.

Het KOMO-dienstencertificaat is altijd van toepassing, tenzij dit in de opdrachtbevestiging expliciet wordt uitgesloten. Daarbij dient de certificaathouder ook het dienstencertificaat aan de opdrachtgever te verstrekken. Dit dienstencertificaat moet voorzien zijn van een van de navolgende KOMO-logo’s:

Het resultaat van een dienst in de bouw en infra moet voldoen aan alle in Nederland geldende regelgeving die van belang is, bijvoorbeeld het Drinkwaterleidingbesluit, het Bouwbesluit 2012 en/of het Besluit bodemkwaliteit. Met het KOMO-dienstencertificaat wordt aangetoond dat aan de betreffende eisen wordt voldaan.

Menu sluiten
Komo