KOMO attest

Wat is een KOMO-attest?

Een KOMO-attest is een kwaliteitsverklaring die de prestaties in de toepassing (met andere woorden: in het bouwwerk of een deel daarvan) beschrijft van een bouwproduct, een bouwelement of een bouwsysteem. Deze prestaties omvatten alle aspecten in de toepassing t.a.v. het onderwerp die voor de bouw van belang zijn om kwalitatief hoogwaardige bouwwerken te realiseren en faalkosten te reduceren.

Ook is in een KOMO-attest aangegeven onder welke voorwaarden het betreffende bouwproduct, bouwelement of bouwsysteem geschikt is voor de beoogde toepassing: de toepassingsvoorwaarden. Het attesteringsonderzoek betreft een eenmalige beoordeling met een maximale geldigheid van 5 jaar.

Een attest is eveneens het bewijs dat het bouwproduct, bouwelement of bouwsysteem in zijn toepassing voldoet aan de relevante Nederlandse regelgeving, zoals het Bouwbesluit 2012.

De verantwoordelijkheid voor de juiste aansluiting van de beoordelingsrichtlijn op de marktbehoeften is in handen van het College van Deskundigen (CvD). In dit college zijn alle partijen uit de bouwketen vertegenwoordigd, die betrokken zijn bij het betreffende bouwproduct, bouwelement of bouwsysteem. Vervolgens controleert de KKTC of alle eisen correct zijn opgenomen en of is voldaan aan de richtlijnen van KOMO.

 

In de kern bevat een KOMO-attest de volgende basiselementen:

  • Technische specificatie van de het product, bouwelement of bouwsysteem;
  • Eisen waaraan de diverse product kenmerken moeten voldoen;
  • Het bouwdeel of toepassing waarin het product of de producten kunnen worden toegepast (geschikt is);
  • De prestaties in de toepassing;
  • De toepassingsvoorwaarden;
  • De uitvoeringsvoorschriften (facultatief).

Omdat het attest een in principe eenmalige type beoordeling is zal in de praktijk (met name op de bouwplaats) moeten worden gecontroleerd of het product, bouwelement of bouwsysteem voldoet aan de vereiste productkenmerken en of voldaan wordt aan de toepassingsvoorwaarden. Bij de verwerking zal rekening moeten worden gehouden met de in het attest opgenomen verwerkingsvoorschriften. Ofschoon in principe sprake is van een eenmalige beoordeling, kan een attest worden vernieuwd.

Als sprake is van een KOMO-attest mogen bouwproducten, bouwelementen of bouwsystemen niet worden gemerkt met het KOMO beeld- of woordmerk (het KOMO-keurmerk).

In de certificatendatabase kan worden gecontroleerd of voor een product, element of systeem een geldig KOMO-attest beschikbaar is. In de certificatendatabase kunt u ook alle KOMO-beoordelingsrichtlijnen vinden, ook degene die van toepassing is voor het betreffende attest. Uiteraard kunt u het KOMO-attest ook opvragen bij uw leverancier.

Op KOMO-attesten waarin een aansluiting met Bouwbesluit 2012 is opgenomen wordt dit duidelijk aangegeven op het attest door de vermelding ‘Bouwbesluit’ onder op de voorzijde. In een dergelijk attest wordt aangegeven dat de toepassing van het product, proces, bouwelement of bouwsysteem voldoet aan de betreffende regelgeving.

Menu sluiten
Komo