KOMO attest

Wat is een KOMO-attest?

Een KOMO-attest is een kwaliteitsverklaring die de prestaties in de toepassing (met andere woorden: in het bouwwerk of een deel daarvan) beschrijft van een bouwproduct, een bouwelement of een bouwsysteem. Deze prestaties omvatten alle aspecten in de toepassing t.a.v. het onderwerp die voor de bouw van belang zijn om kwalitatief hoogwaardige bouwwerken te realiseren en faalkosten te reduceren.

Ook is in een KOMO-attest aangegeven onder welke voorwaarden het betreffende bouwproduct, bouwelement of bouwsysteem geschikt is voor de in de verklaring aangegeven (beschreven) toepassing. Uiteraard behoort het product, bouwelement of bouwsysteem te worden gemonteerd/aangebracht volgens de bijbehorende montagevoorschriften/verwerkingsvoorschriften.

Het attesteringsonderzoek betreft een eenmalige beoordeling van de prestaties in de toepassing waarbij, zo nodig een type-test wordt uitgevoerd. Bij het onderzoek worden de prestaties vastgesteld waaraan het toe te passen product, bouwelement, bouwsysteem of bouwdeel moet voldoen, waarbij wordt nagegaan of deze de vereiste prestaties kan leveren. Dit onderzoek moet ten minste eens in de 5 jaar worden herhaald.

Een attest is eveneens een bewijs dat het bouwproduct, bouwelement of bouwsysteem in zijn toepassing kan voldoen aan de relevante Nederlandse regelgeving, zoals Bouwbesluit 2012.

De verantwoordelijkheid voor de juiste aansluiting van de beoordelingsrichtlijn op de marktbehoeften is in handen van het College van Deskundigen (CvD). In dit college zijn alle partijen uit de bouwketen vertegenwoordigd die betrokken zijn bij het betreffende bouwproduct, bouwelement of bouwsysteem. Vervolgens controleert de KOMO Kwaliteits- en
Toetsingscommissie (KKTC) of alle eisen correct zijn opgenomen en of is voldaan aan de richtlijnen van KOMO.

 

In de kern bevat een KOMO-attest de volgende basiselementen:

  • Technische specificatie van de het product, bouwelement of bouwsysteem.
  • Het bouwdeel of toepassing waarin het product of de producten kunnen worden toegepast (geschikt is).
  • Eisen waaraan de diverse kenmerken van het product, bouwelement of bouwsysteem moeten voldoen.
  • De prestaties in de toepassing.
  • De toepassingsvoorwaarden.
  • De uitvoeringsvoorschriften (facultatief).

Omdat het attest een in principe eenmalige (type-)beoordeling is zal in de praktijk (met name op de bouwplaats) moeten worden gecontroleerd of het product, bouwelement of bouwsysteem voldoet aan de vereiste productkenmerken en of voldaan wordt aan de toepassingsvoorwaarden. Bij de verwerking zal rekening moeten worden gehouden met de in het attest opgenomen verwerkingsvoorschriften en/of de bijbehorende montagevoorschriften.

Als sprake is van een KOMO-attest mogen bouwproducten, bouwelementen of bouwsystemen niet worden gemerkt met het KOMO beeld- of woordmerk (het KOMO-keurmerk).

In de certificatendatabase kan worden gecontroleerd of voor een product, element of systeem een geldig KOMO-attest beschikbaar is. In de certificatendatabase kunt u ook alle KOMO-beoordelingsrichtlijnen vinden, ook degene die van toepassing is voor het betreffende attest. Uiteraard kunt u het KOMO-attest ook opvragen bij uw leverancier.

Op KOMO-attesten waarin een aansluiting met Bouwbesluit 2012 is opgenomen wordt dit duidelijk aangegeven op het attest door de vermelding ‘Bouwbesluit’ onder op de voorzijde. In een dergelijk attest wordt aangegeven dat de toepassing van het product, proces, bouwelement of bouwsysteem voldoet aan de betreffende regelgeving.

Menu sluiten
KOMO