Wat is een KOMO-procescertificaat?

Een KOMO-procescertificaat is een kwaliteitsverklaring m.b.t. een bepaald realisatieproces in de bouw- en infrasector.

Onder een realisatieproces in de bouw- en infrasector wordt verstaan:

  • Het aanbrengen, installeren, monteren, verwerken van producten, bouwsystemen, bouwdelen en installaties in bouwwerken c.q. infrastructuur;
  • Het gebruik en beheer van bouwwerken;

In een KOMO-kwaliteitsverklaring voor een proces wordt verklaard dat:

  • Het betreffende realisatieproces overeenstemt met de eisen zoals opgenomen in de betreffende beoordelingsrichtlijn (geldt niet voor een dienst);
  • Verwacht mag worden dat het eindresultaat overeenkomt met de prestaties zoals die in het procescertificaat zijn opgenomen;
  • Wordt voldaan aan de eisen die in de beoordelingsrichtlijn aan het proces worden gesteld.

De wensen van de markt wat betreft o.a. kwaliteit, prestaties en verwerkingsvoorschriften zijn de basis voor alle KOMO-procescertificaten. Vaak worden de specificaties van een realisatieproces ontleend aan een KOMO- uitvoeringsrichtlijn (URL).

Met een KOMO-procescertificaat is het kwaliteitssysteem van een bedrijf geborgd t.a.v. het realisatieproces en het eindresultaat. Zo bestaan er bijvoorbeeld certificaten voor dakdekkers, installatiebedrijven en bedrijven die spouwmuren na-isoleren, maar ook voor bijvoorbeeld het plaatsen van veiligheidsvoorzieningen tijdens wegwerkzaamheden. In de certificatendatabase vindt u een compleet overzicht.

Bij dit type certificaten wordt door een certificatie-instelling met regelmaat gecontroleerd of de realisatieprocessen en het eindresultaat voldoen aan de in de beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen. Voor realisatieprocessen worden ook projecten bezocht waarbij nagegaan wordt of het proces en het eindresultaat voldoen aan de gestelde eisen. Deze procescertificaten vereenvoudigen daardoor het toezicht op een bouwwerk. Het is in de praktijk een effectief en efficiënt instrument om de faalkosten in de bouw te verminderen en de kwaliteit te verhogen. De keuze voor uitvoering door een bedrijf met een KOMO-procescertificaat is dan ook de keuze voor zekerheid, betrouwbaarheid en efficiency. Daarom bieden KOMO-procescertificaten aan opdrachtgevers, voorschrijvers en aannemers veel toegevoegde waarde. Het belang van dit type kwaliteitsverklaringen zal nog verder toenemen als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking is getreden.

Indien werkzaamheden onder een KOMO-procescertificaat worden uitgevoerd dient dit door de certificaathouder kenbaar te worden gemaakt in de opdrachtbevestiging. Daarbij dient de certificaathouder ook het procescertificaat aan de opdrachtgever te verstrekken. Dit procescertificaat moet voorzien zijn van een van de navolgende KOMO-logo’s:

Het eindresultaat van een realisatieproces moet voldoen aan alle Nederlandse regelgeving die voor het eindresultaat van het proces van belang zijn, zoals Bouwbesluit 2012 en/of het Besluit bodemkwaliteit. Met KOMO-procescertificaten wordt aangetoond dat aan de betreffende eisen wordt voldaan.

Menu sluiten
KOMO