Wat is een KOMO-productcertificaat?

Een KOMO-productcertificaat verklaart dat het betreffende product (grondstoffen, hulpstoffen, bouwproducten), bouwelement of bouwsysteem overeenstemt met de technische specificatie die in het certificaat is opgenomen en voldoet aan de vermelde eisen in het certificaat en/of beoordelingsrichtlijn. Deze KOMO-kwaliteitsverklaring kan ook aangegeven:

  • Dat de ‘essentiële’ kenmerken, zoals gedefinieerd in een geharmoniseerde Europese productnorm, voldoen aan de daaraan gestelde eisen (mits objectief getest door een geaccrediteerde certificatie-instelling);
  • Kunnen waarden worden gedeclareerd t.a.v. (overige) product kenmerken, dus kenmerken waarop geen CE-markering van toepassing is;
  • Verwerkingsvoorschriften.

Het certificaat is gebaseerd op de eisen die zijn opgenomen in de beoordelingsrichtlijn die voor het betreffende product van toepassing is. In een KOMO-beoordelingsrichtlijn is het volgende geregeld:

  • Aan welke eisen de productkenmerken, waaronder toleranties, moeten voldoen;
  • Op welke wijze de betreffende product kenmerken moeten worden bepaald;
  • Aan welke eisen het kwaliteitssysteem t.a.v. de productie moet worden voldaan voor een consistente kwaliteit;
  • De beoordeling van de verwerkingsvoorschriften.

De eisen die de markt stelt aan kwaliteit, prestaties, duurzaamheid, verwerkingsvoorschriften en dergelijke zijn de basis voor alle KOMO- beoordelingsrichtlijnen en de daarop af te geven certificaten. KOMO-certificering biedt dus een toegevoegde waarde voor de gehele bouwketen en infrabouw.

Indien voor een product (Europese) normen van toepassing zijn, worden de daarin vermelde bepalingsmethoden altijd gebruikt voor KOMO-certificatie. De eisen in een beoordelingsrichtlijn zijn ten minste gelijk of strenger dan de eventuele eisen in de betreffende (Europese) productnorm. De KOMO eisen zijn toegespitst op de Nederlandse situatie en behoeften. Een KOMO-beoordelingsrichtlijn bevat altijd private eisen t.a.v. productkenmerken die belangrijk zijn voor de kwaliteit.

Meer over de eisen in KOMO-certificaten.

Een beoordelingsrichtlijn wordt vastgesteld door een College van Deskundigen (CvD). In een CvD zijn alle partijen (branches) vertegenwoordigd waarvoor het betreffende product van belang is. Het is de taak en verantwoordelijkheid van een CvD om haar beoordelingsrichtlijnen optimaal te laten aansluiten op de marktbehoeften en, indien nodig, een beoordelingsrichtlijn aan te passen. Vervolgens controleert de KKTC of alle eisen correct zijn opgenomen en of is voldaan aan de richtlijnen van KOMO.

Voorschrijvers, opdrachtgevers, aannemers in bouw en infra en controlerende instanties hebben met de keuze voor producten en systemen met een KOMO-productcertificaat de zekerheid dat deze voldoen aan de specificaties die de gehele markt van belang acht. Een certificerende instelling controleert geregeld of de producten en het productieproces voldoen aan de in de beoordelingsrichtlijn gedefinieerde eisen. Daarom kunnen complexe en kostbare ingangscontroles op de bouwplaats achterwege blijven. De keuze voor een KOMO-certificaat is dan ook de keuze voor zekerheid, betrouwbaarheid en efficiency.

Het van toepassing zijn van een KOMO-productcertificaat wordt kenbaar gemaakt op het product en/of de verpakking en/of de afleverbon door:

  • Het hierna vermelde KOMO-logo, gevolgd door het certificaatnummer;
  • De vermelding KOMO® (= woordmerk), gevolgd door het certificaatnummer;
  • Een QR-code die verwijst naar onze webpagina met de gegevens van het betreffende certificaat, deze mag worden gecombineerd met het logo of woordmerk.

In de certificaten-database kan nagegaan worden of een product daadwerkelijk KOMO-gecertificeerd is. Ook kunt u op onze website alle KOMO-beoordelingsrichtlijnen vinden.

Menu sluiten
KOMO