Certificatieregelingen in KiK leveren bewijs voor bouwer

10-12-2020

Én verlagen kosten voor Wkb-project

Gelijktijdig met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de Omgevingswet is ook de aansprakelijkheid van de bouwer aangepast in het Burgerlijk wetboek. De gewijzigde bewijslast betekent dat de bouwer aansprakelijk is voor gebreken, ook na oplevering. Er is hem veel aangelegen om de bewijslast te managen. En dat kan met het (KOMO-)certificaat, nu ook in de KiK-tool!

KiK-tool

De KiK-tool is een softwareapplicatie die specifiek is ingericht voor de Wkb. Een belangrijke eigenschap van de tool is dat het de kans op het optreden van een risico tijdens een bouwproces, de omvang van dat risico én de gevolgen structureert en vervolgens de basis legt voor een efficiënte borging. De tool maakt zichtbaar wat u moet doen om risico’s te managen in een borgingsplan.


Risicobeoordeling met vernieuwde KiK-tool

Met de KiK-tool kunnen kwaliteitsborgers en bouwers diverse rapportages maken, zoals de risicoanalyse, het borgingsplan, de verklaring en het consumentendossier. Initiatiefnemers (architecten, projectontwikkelaars, adviesbureaus en ingenieurs) kunnen met de KiK-tool vanaf de ontwerpfase anticiperen op de kwaliteit die in de opleveringsfase noodzakelijk is. De KiK-tool maakt het mogelijk om derden rechten toe te kennen om mee te lezen, bijvoorbeeld het bevoegd gezag.

De KiK-tool heeft een risicobeoordelingssysteem met beheersmaatregelen gebaseerd op product- en proceskwalificaties (lees certificaten). Aan deze beheersmaatregelen is een waardering gekoppeld. Immers wanneer een onafhankelijke partij al een controle heeft gedaan, wordt dit als beheersmaatregel erkend in de tool. Deze waardering betekent een lager resterend risico. Dat is van invloed op de intensiteit van toezicht door de kwaliteitsborger en dat betekent een kostenreductie.

KiK neemt beoordelingsrichtlijnen en certificatieregelingen op in systematiek

KiK neemt certificatieregelingen op in zijn systematiek. Op dit moment zijn de KOMO-BRL’en al digitaal beschikbaar via de KiK-tool. Dit gebeurt met een directe koppeling naar KOMO-online. Binnenkort zijn ook de KOMO-certificaten opgenomen in de KiK-tool. Op deze wijze werkt de bouwer met zijn toeleveranciers, binnen de tool aan aantoonbare kwaliteit.

Producten en bouwprocessen met het KOMO-keurmerk bewijzen dat er goed wordt gebouwd, verlagen de kosten van de inzet van de kwaliteitsborger en tonen aan dat de juiste producten en de juiste werkwijzen zijn toegepast. De opdrachtgever (minder kosten inzet kwaliteitsborger), de bouwer (bewijs) en de certificaathouder/onderaannemer/toeleverancier (voorrangspositie) profiteren allemaal.

Andere kwaliteitsregeling ook in de KiK(-tool)

Ook andere regelingen kunnen met een waardering als risicobeheersmaatregel worden opgenomen in de KiK-tool. Ton Jans onderstreept dit met: “We verwelkomen alle regelingen. Uiteraard zal een onafhankelijke commissie (KKTC onderaan pagina, red.) regelingen waarderen op basis van generieke eisen. Nadat de regeling is gewaardeerd op risicoreductie, kan deze worden geïntegreerd in de KiK-tool.”

Wilt u met uw regeling worden opgenomen in de KiK(-tool)?

Heeft u een kwaliteitsregeling en wilt u deze ook inzetten in het kader van de Wkb en voor het leveren van bewijslast? Neem dan contact op met het KiK-bureau via info@kik-komo.nl.

Zie ook de artikelen:

Menu sluiten
KOMO