Waardering kwaliteitsregelingen in Wkb-prestatieladder

04-10-2022

Algemene systematiek voor kwaliteitsborgers en instrumenten

Ter voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ontwikkelde KOMO samen met de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland (VKBN) een nieuwe algemene systematiek: de Wkb-prestatieladder. De Wkb-prestatieladder is een nationale geharmoniseerde werkwijze waarmee kwaliteitsborgers dezelfde waarde kunnen toekennen aan kwaliteitsregelingen (conformiteitsregelingen, certificaten) ongeacht met welk instrument voor kwaliteitsborging zij werken.

As-built-kwaliteit is bepalend

De Wkb heeft als belangrijk doel de ‘as-built-kwaliteit’ te verbeteren. Met andere woorden, de daadwerkelijke kwaliteit van een gebouw bij oplevering is bepalend. Onder de Wkb controleert de kwaliteitsborger deze as-built-kwaliteit met behulp van een risicobeoordeling en een borgingsplan. Daarbij is hij verplicht een instrument als KiK te gebruiken. Hij geeft bij oplevering een verklaring af aan het bevoegd gezag van een gerechtvaardigd vertrouwen dat het gebouw aan de bouwregelgeving voldoet.

Wkb-prestatieladder maakt werk kwaliteitsborger gemakkelijker

De Wkb-prestatieladder bestaat uit twee zuilen, zij vormen samen een dubbele ladder met treden. Hierin vertalen de prestatie-eisen uit de bouwregelgeving zich in de praktijk naar voorwaarden aan de toegepaste materialen en producten (linker zijde van de ladder) en voorwaarden aan het bouwproces waarbinnen deze worden toegepast (rechterzijde).

Nu zijn er verschillende kwaliteitsregelingen in omloop, die bovendien ook nog behoorlijk van elkaar verschillen. Met name de mate waarin een kwaliteitsregeling borgt dat aan alle voorwaarden binnen de twee zuilen is voldaan, verschilt. Dit verschil komt tot uitdrukking in de waardering van een kwaliteitsregeling als risicobeheersmaatregel. De Wkb-prestatieladder ondervangt dit verschil. Alleen als zowel aan de voorwaarden voor de toegepaste producten als aan de voorwaarden voor het bouwproces is voldaan, is de hoogste trede haalbaar. Dat is het punt waar de zuilen van de ladder samenkomen.

Wkb-prestatieladder
Wkb-prestatieladder helpt as-built kwaliteit bouwwerk aan te tonen

Inzetbaar voor instrumentaanbieder

De instrumentaanbieders zijn onder de Wkb verplicht om in hun instrument op te nemen hoe de kwaliteitsborger moet omgaan met bestaande kwaliteitsverklaringen. Ook hiervoor is de Wkb-prestatieladder uitstekend inzetbaar; de ladder helpt instrumentaanbieders om hieraan invulling te geven.

Andere kwaliteitsregelingen

Op KOMO-online publiceert KOMO nu al haar beoordelingsrichtlijnen en kwaliteitsverklaringen. Met de komst van de Wkb, laat zij deze bovendien onafhankelijk testen op hun bijdrage aan de risicobeheersing, zodat kwaliteitsborgers beschikken over betrouwbare kwaliteitsverklaringen bij hun borgingsactiviteiten. De markt verwacht echter wel dat zij deze eenduidig en consequent toepassen. Daarvoor is de Wkb-prestatieladder de oplossing.

De waardering van kwaliteitsregelingen –afgezet tegen de Wkb-prestatieladder- wordt vastgesteld door een onafhankelijke commissie. Deze rapporteert objectief, geeft het resultaat weer in het schema van de Wkb-prestatieladder en geeft verbeteringsmogelijkheden aan voor de kwaliteitsregeling. Een samenvatting van het rapport wordt gepubliceerd op een centraal platform, waar de bijdragen van allerlei bouw-gerelateerde kwaliteitsregelingen voor de risicobeheersing van bouwprocessen inzichtelijk zijn. Dit platform is voor iedereen open toegankelijk en vervangt KOMO-online.

Het draagvlak voor de Wkb-prestatieladder onder kwaliteitsborgers, instrumentaanbieders en beheerders van kwaliteitsregelingen is er. KOMO is als initiatiefnemer inmiddels gestart met de concrete uitwerking.

Streven is de Wkb-prestatieladder bij de inwerkingtreding van de Wkb online te kunnen raadplegen. Hiermee komt KOMO-online te vervallen.

Opwaardering KOMO-procescertificaat

De Wkb-prestatieladder introduceert een methodiek om kwaliteitsregelingen te waarderen als risicobeheersmaatregel in het kader van de Wkb. Met het KOMO-Wkb-procescertificaat doet KOMO er een schepje bovenop om de as-built-kwaliteit aan te tonen van een specifiek gerealiseerd bouwwerk.

Het gaat bij as-built-kwaliteit niet alleen om een correcte verwerking van het product, maar ook om het correct invullen van project-specifieke eisen. Een regulier KOMO-procescertificaat geeft vertrouwen in de kwaliteit van het gerealiseerde eindresultaat en de interne kwaliteitsborging daaromtrent door de certificaathouder. Een KOMO-Wkb-procescertificaat geeft daarbovenop vertrouwen in de juistheid van de door de certificaathouder aangeleverde bewijslast ten aanzien van die kwaliteit.

Het KOMO-Wkb-procescertificaat is een opwaardering van het KOMO-procescertificaat.

Menu sluiten
KOMO