Bouwbelang – Wkb: waarom KOMO-certificaat meerwaarde levert

06-07-2020

Artikel in Bouwbelang juni 2020

Bewijslast, risicobeheersing en voorrangspositie KOMO-certificaathouder

Het KOMO-certificaat bewijst zijn waarde, ook als het gaat om de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) én de gewijzigde bewijslast voor de bouwer. Producten en bouwprocessen met het KOMO-keurmerk bewijzen dat er goed wordt gebouwd, verlagen de kosten van de inzet van de kwaliteitsborger (minder tijd) en tonen aan dat de juiste producten en de juiste werkwijze zijn toegepast. De opdrachtgever (minder kosten inzet kwaliteitsborger), de bouwer (bewijs) en de certificaathouder/onderaannemer/toeleverancier (voorrangspositie) profiteren allemaal. Met andere woorden het KOMO-certificaat helpt de hele bouwketen. KOMO-gecertificeerde producten en -processen verdienen zichzelf terug.


Jaco Uittenbogaard, directeur AFNL

Jaco Uittenbogaard (directeur AFNL) in Bouwbelang juni 2020: “Bouwen onder de Omgevingswet en de Wkb vraagt om een andere manier van werken. Een onafhankelijk kwaliteitsborger beoordeelt tijdens de bouw tot de oplevering, of het bouwwerk voldoet aan de wettelijke eisen. Dat gebeurt met een verplicht kwaliteitsborgingsinstrument. Hij of zij controleert of de bouwer daadwerkelijk volgens het Bouwbesluit 2012 bouwt en legt dat vast. Gelijktijdig met de Wkb en de Omgevingswet is ook de aansprakelijkheid van de bouwer aangepast in het Burgerlijk wetboek. Als aannemer moet je nog beter opletten wat je doet en hoe je bouwt.”

KOMO-certificaat helpt bouwer aansprakelijkheid te managen

De gewijzigde bewijslast betekent dat de bouwer aansprakelijk is voor gebreken, ook na oplevering. Het maakt niet uit of deze gebreken al dan niet hadden kunnen worden gesignaleerd bij oplevering. Uitzondering hierop is wanneer het gebrek niet is toe te rekenen aan de bouwer, zoals een ontwerpfout. De bouwer moet hier uiteindelijk wél het bewijs voor leveren (de omgekeerde bewijslast). Wie daarvoor aansprakelijk is, hangt af aan wie het gebrek is toe te rekenen.

“De bouwer is verantwoordelijk voor de door hem verwerkte producten en de verwerking daarvan door onderaannemers. De toepassing van KOMO-gecertificeerde producten en processen geeft aantoonbare kwaliteit waarop de bouwer kan bouwen. Op die manier kunnen bouwbedrijven hun aansprakelijkheid managen”, zegt Jaco Uittenbogaard.

Kwaliteitsborger borgt kwaliteit met KOMO-certificaat

De kwaliteitsborger maakt in de aanloop naar de uitvoering een verplichte risicobeoordeling. Deze risicobeoordeling is van groot belang voor de toets van het bouwplan en zal uiteindelijk uitmonden in het borgingsplan, de basis voor kwaliteitsborging. Hoe prettig is het dan dat de bouwer en de kwaliteitsborger uit kunnen gaan van bepaalde zekerheden tijdens het bouwproces. De kwaliteit moet zwart op wit staan. Daarvan is sprake bij producten en bouwprocessen met een KOMO-certificaat. De kwaliteitsborger hoeft op de bouwplaats minder of geen controles te doen als het KOMO-certificaat de kwaliteit aantoont.


Berry Blaak, SKG-IKOB

SKG-IKOB: KOMO-certificaat keer op keer getoetst

Berry Blaak van certificatie-instelling SKG-IKOB licht toe: “Alles wat KOMO-gecertificeerd is, voldoet aan de eisen van zowel marktpartijen als overheid. Wij als certificatie-instelling SKG-IKOB toetsen de KOMO-kwaliteit keer op keer opnieuw. Of het nou gaat om een productcertificaat of procescertificaat. Daarmee kan de markt dus rekenen op constante kwaliteit.”

“Een interne kwaliteitsbeoordeling zoals ook in het kader van de Wkb verplicht is, is standaard onderdeel van het KOMO-procescertificaat. Op basis van het KOMO-procescertificaat controleren wij steekproefsgewijs deze kwaliteit op alle bouwonderdelen tijdens het bouwproces. Dit is een activiteit die de kwaliteitsborger wellicht niet meer hoeft te doen.

Waar het gaat om KOMO-productcertificaten voeren wij met regelmaat aangekondigde of onaangekondigde controles uit bij fabrikanten. Ook daarvoor geldt dus geborgde kwaliteit. Wanneer de kwaliteitsborger bij de beoordeling van het bouwplan bepaalde risico’s verwacht, wil hij weten of er sprake is van gebruik van KOMO-gecertificeerde producten of KOMO-gecertificeerde processen. Zo ja, dan kan hij vertrouwen op kwaliteit en scheelt dat hem tijd en de opdrachtgever geld.”

KiK ondersteunt KOMO-certificaten

Het Wkb-instrument KiK helpt aantoonbaar te voldoen aan alle kwaliteitseisen rond ieder bouwwerk. Vanuit wetgeving, private eisen en projectspecifieke eisen. De kwaliteitsborger die de KiK-tool gebruikt kan bij het geconstateerde risico in de risicoanalyse zien of er gerelateerde KOMO-certificaten zijn. Zo ja, dan is daarmee het risico afgedekt. Kortom: KOMO-certificaten geven fabrikanten en bouwers ook onder de Wkb een beslissende voorsprong!

Menu sluiten
KOMO