Ontwikkelingen KOMO gaan gewoon door

16-02-2022

‘De KOMO-certificaathouders zijn ons belangrijkste speerpunt.’

Nu het stof van het uitstel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is neergedaald, is het tijd om vooruit te kijken. Samen met Ton Jans, directeur KOMO en KiK, kijken we naar de ontwikkelingen binnen KOMO.


Ton Jans, directeur KOMO

Hoe kijkt u aan tegen het uitstel?
“Het is natuurlijk jammer dat minister De Jonge zich genoodzaakt voelde de Omgevingswet, en daarmee de Wkb, uit te stellen vanwege het automatiseringsvraagstuk DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet, red.)”, constateert Ton Jans. “Toch zie ik ook voordelen. De markt heeft meer tijd om zich gedegen voor te bereiden.”

Wat betekent het uitstel voor KOMO?
Ton Jans: “Het geeft KOMO de gelegenheid om initiatieven verder te ontwikkelen. De KOMO-certificaathouders zijn ons belangrijkste speerpunt. Onze acties zijn er dan ook op gericht om hen optimaal profijt te bieden van hun KOMO-keurmerk, zeker ook in het kader van de Wkb.”

Kunt u aangeven wat het voordeel is van een KOMO-keurmerk onder de Wkb?
“Voor werken volgens de nieuwe wetgeving van de Wkb én het Burgerlijk Wetboek (gewijzigde bewijslast voor de bouwer, red.) geldt dat producten en bouwprocessen met het KOMO-keurmerk bewijzen dat er goed wordt gebouwd. Inzet van producten en processen met het KOMO-keurmerk verlagen de kosten van de inzet van de kwaliteitsborger en tonen aan dat de juiste producten en de juiste werkwijze zijn toegepast. De opdrachtgever, de bouwer en de certificaathouder, de onderaannemer en de toeleverancier profiteren allemaal. De aannemer is in staat zijn bewijslast zo te managen. In de Wkb-proefprojecten die al zijn gestart en nog zullen starten bewijst het KOMO-certificaat zijn waarde.”

Welke ontwikkelingen zijn er nog meer in KOMO-certificatieland?
“In het algemeen kun je zeggen dat wij anticiperen op marktontwikkelingen en veranderende wetgeving. Zo zetten we belangrijke stappen op het gebied van duurzaamheid. De BRL 7010 is een nieuwe toevoeging aan alle in gebruik zijnde beoordelingsrichtlijnen over milieudata in het kader van duurzaamheid van gebouwen. Alle KOMO-certificaathouders kunnen zich certificeren voor deze nieuwe toevoeging via de hun bekende certificatie-instelling.

Een andere interessante ontwikkeling is de Wkb-prestatieladder. Ter voorbereiding op de Wkb ontwikkelde KOMO een instrument voor kwaliteitsborging (KiK). De praktijk wees uit dat er behoefte was aan een algemene en onafhankelijke waardering van conformiteitsverklaringen* breder dan KOMO of KiK. Als antwoord hierop heeft KOMO samen met de Vereniging Kwaliteitsborgers Nederland (VKBN) en de aangesloten instrumentaanbieders -ook in afstemming met Techniek Nederland en InstallQ– de waarderingssystematiek verder veralgemeniseerd. De doelstelling is om tot een nationale geharmoniseerde waardering van kwaliteitsregelingen te komen en deze beschikbaar te maken voor onder andere instrumenten en kwaliteitsborgers. Het resultaat zal de Wkb-prestatieladder zijn. We zullen hierover de komende maanden meer publiceren.

Schema Wkb-prestatieladder
Schema Wkb-prestatieladder

Digitaliseringsprogramma digiGO

Digitalisering in de bouw en infra is hot. Hoe kijkt KOMO daar tegenaan?
“Je kunt er niet meer omheen. Als data-gedreven instelling zoeken wij samenwerking met diverse organisaties en initiatieven om data van KOMO-certificaten en KOMO-beoordelingsrichtlijnen zo efficiënt en effectief mogelijk te ontsluiten. Zo heeft KOMO-online een directe link met databases als Bouwbesluitonline.nl, KennisID en STABU. In KOMO-online zijn alle KOMO-BRL’en met bijbehorende certificaten en bestekspecificaties eenvoudig digitaal te raadplegen. Ook heeft KOMO-online een koppeling met de softwareapplicatie KiK-tool van het Wkb-instrument KiK.

Daarnaast is KOMO een van de 36 organisaties die meewerkt aan het nationaal digitaliseringsprogramma gebouwde omgeving, digiGO. Het is een initiatief om (versneld) sector-brede afspraken te maken over de uitwisseling, het eigenaarschap en de organisatie van data en informatie in de bouw. Wij participeren in het versnellingsproject ‘Traceable bouwen en installeren’ van digiGO. En uiteraard ondersteunen we de ontwikkelingen van het programma DSGO. DSGO is een set van uniforme afspraken die zorgt voor veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot data in de gebouwde omgeving.”

Nog een afsluitende opmerking?
“De omgeving waarin KOMO opereert is dynamisch en interessant. KOMO probeert in te spelen op die veranderde omstandigheden. En dat maakt ons werk uitdagend en aantrekkelijk.”

 

* Verklaring van een onpartijdige derde die is gebaseerd op een beoordeling, dat het voldoen van een product, proces of dienst aan specifieke eisen is aangetoond.

 

Menu sluiten
KOMO