Eerste Kamer is eruit: Omgevingswet per 1 januari 2024

21-03-2023

Nog driekwart jaar naar de Wkb!

Na zes keer uitstel hield de markt zijn adem in voor de besluitvorming op 14 maart van de Eerste Kamer over de ingangsdatum van de Omgevingswet. Tot opluchting van velen in de bouw en infra heeft de Kamer besloten de ingangsdatum van de Omgevingswet vast te stellen op 1 januari 2024 (41 stemmen voor en 29 stemmen tegen). Daarmee treedt meteen ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking.

Het positieve besluit betekent dat acties die in het kader van de Wkb zijn geïnitieerd in volle vaart een vervolg krijgen. De bouwketen realiseert zich dat het nu echt gaat gebeuren. Iedereen, van opdrachtgever, ontwikkelaar/voorschrijven, bouwer, gemeente tot kwaliteitsborger moet vanaf de ingangsdatum werken volgens de Wkb in gevolgklasse 1. Wie nog niet voldoende is voorbereid, heeft nog negen maanden om te oefenen!

Om proefprojecten aan te moedigen kunnen opdrachtgevers een financiële vergoeding krijgen voor het inhuren van een kwaliteitsborger en de kosten voor een bouwer vanuit het Stimuleringsprogramma proefprojecten (STIPP). Bovendien geven veel gemeenten legeskorting voor Wkb-proefprojecten. Het devies is dus: ga nu aan de slag!

Wat betekent het besluit voor KOMO?

Ton Jans, directeur KOMO en KiK, is zichtbaar opgelucht: “Dit besluit hadden we nodig. Het geeft de duidelijkheid waar de markt en het bevoegd gezag zo lang naar heeft uitgekeken. De afgelopen tijd merkten wij dat partijen op de rem gingen staan om uiteenlopende redenen. Je zult zien dat mensen nu volop in beweging komen.”

Ton Jans, directeur KOMO
Ton Jans, directeur KOMO

“Wij hebben de afgelopen jaren veel ontwikkeld en georganiseerd in het kader van de Wkb”, benadrukt Ton Jans. Het KOMO-certificaat staat al decennialang voor aantoonbare kwaliteit. Aantoonbare kwaliteit krijgt echter onder de Wkb een extra betekenis. Het gaat bij de nieuwe wetgeving om kwaliteit van het voltooide bouwwerk. Wij haken daarop in met het KOMO-Wkb-procescertificaat. Met een ‘as-built’-label zetten we de laatste puntjes op de ‘i’ van het reguliere KOMO-procescertificaat.

We helpen de KOMO-certificaathouder door certificaten op te nemen in de KiK-tool. Bestaande certificaten dragen bij aan de risicoreductie tijdens de bouw. Hiermee kunnen kwaliteitsborgers hun borgingsinspanningen verlagen en gaan dus de kosten omlaag. Tegelijkertijd helpt het certificaat de bouwer bij zijn bewijslast.


En niet in de laatste plaats werken we met andere aanbieders van certificatieregelingen aan de waardering van certificaten op de Wkb-prestatieladder. De ontwikkeling van de Wkb-prestatieladder op initiatief van de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland (VKBN) is een krachtig hulpmiddel bij de kwaliteitsborging. Met de Wkb-prestatieladder worden kwaliteitsregelingen op dezelfde wijze en instrument-onafhankelijk gewaardeerd als risicobeheersmaatregel, ook als zij onderling verschillen. De ladder is door ieder Wkb-instrument en iedere kwaliteitsborger te gebruiken als ‘leeswijzer’, zodat elke kwaliteitsborger in Nederland op dezelfde wijze met kwaliteitsregelingen kan omgaan. Én eenzelfde waarde aan kwaliteitsverklaringen kan toekennen voor het beperken van het risico op bouwfouten.”

De Wkb-prestatieladder wordt gekoppeld aan de KiK-tool, waardoor de positie op de ladder en de onderliggende kwaliteitsgegevens automatisch beschikbaar zijn voor de kwaliteitsborger.”


Belangrijke rol voor standaarden en digitalisering

Een actueel onderwerp is digitaal samenwerken in de bouwketen. Ook daarin participeren KiK en KOMO. Ton Jans legt uit. “Wij richten ons op de waarde van standaarden en data in het algemeen maar ook in het kader van het Digitale Stelsel Gebouwde Omgeving, DSGO. Daarom ondertekenen wij op 23 maart tijdens het Ketenstandaard Congres 2023 het digiAkkoord. In dit akkoord spreken ketenpartners af om samen die versnelde digitalisering en ketenoptimalisatie in de gebouwde omgeving te gaan realiseren. Wij zien dat KiK en KOMO hierin van betekenis zijn. Zowel KOMO als KiK hebben de beschikking over data die relevant zijn voor de hele bouwketen. We zien toekomstige mogelijkheden. Je zou kunnen denken aan delen van data voor gebouwbeheersystemen, objectinventarisatie, demontage en hergebruik. Uiteraard op een veilige en betrouwbare manier.”

Op 21 maart verscheen een video met Ton Jans in het kader van digiGO.  KOMO draagt digiGO een warm hart toe. Immers als data-gedreven instelling zoeken wij samenwerking met diverse organisaties en initiatieven om data van KOMO-certificaten en KOMO-beoordelingsrichtlijnen zo efficiënt en effectief mogelijk te ontsluiten voor de bouwketen. Bekijk de video via onze bedrijfspagina op LinkedIn.

Menu sluiten
KOMO